Občinski svet Občine Lendava včeraj zasedal štirinajstič

Včeraj od 13.00 ure naprej se je v veliki sejni dvorani mestne hiše odvijalo 14 redno zasedanje občinskega sveta Občine Lendava. V slabih štirih urah so prisotni občinski svetniki predelali obširen dnevni red. Poglejmo podrobneje …

Prva javna obravnava statuta Občine Lendava je bila podaljšana za 30 dni

Ker je cilj predlaganega besedila statuta celovita, z zakonodajo usklajena ureditev organizacije in delovanja občine in ker že izvedena javna obravnava ni dala pričakovanih rezultatov (slab odziv javnosti), se je besedilo statuta ponovno dalo v javno obravnavo in sicer do 30.4.2017.

Po zaključku javne obravnave bo predlagatelj vse prejete pripombe proučil in jih v primeru upravičenih predlogov le – te upošteval pri pripravi gradiva za drugo obravnavo občinskega sveta. Pred predložitvijo gradiva občinskemu svetu bo obravnava potekala tudi na seji Komisije za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja ter po sklepu sveta MSNSOL gradivo ponovno predloženo na sejo sveta narodnosti.

V okviru javne obravnave sta na predlog statuta svoje pripombe namreč podala poslanec madžarske narodne skupnosti in svet madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Pri obeh je šlo večinoma za identične pripombe. Župan občine se je do pripomb opredelil z osebnim stališčem, opredelila pa se je tudi Občina Lendava. Predstavniki narodnosti so nekatera pojasnila Občine sprejeli z razumevanjem, za določene pripombe pa so se prisotni dogovorili, da se še preverijo.

Po zaključku javne obravnave bo predlagatelj vse prejete pripombe proučil in jih v primeru upravičenih predlogov le – te upošteval pri pripravi gradiva za drugo obravnavo občinskega sveta. Pred predložitvijo gradiva občinskemu svetu bo obravnava potekala tudi na seji Komisije za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja ter po sklepu sveta MSNSOL gradivo ponovno predloženo na sejo sveta narodnosti.

Občinski svet sprejel Zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2016 s prilogami

“Na podlagi Poslovnega poročila občine Lendava za leto 2016 lahko ugotovimo, da je dosežena večina načrtovanih ciljev in razvojnih trendov. Predvsem so doseženi cilji na področju kakovosti bivanja in komunalne infrastrukture kot tudi pri zagotavljanju lastnih in tujih investicijskih vlaganj. Prav tako se je glede na predhodna leta nekoliko izboljšal socialni položaj občanov kar nakazuje tudi tendenca padanja stopnje brezposelnosti. Kot velik izziv pa še vedno ostajajo konkretne spremembe na področju demografskih gibanj (priselitveni prirast, večja aktivnost in angažiranost lokalnega prebivalstva,…).”

Realizacija in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna občine Lendava za leto 2016 zajema poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku in zadolževanju občine z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki. Prihodki proračuna so bili v letu 2016 realizirani v višini 8.915.498 evrov (97 % v primerjavi s planiranimi), medtem ko so odhodki bili realizirani v višini 8.520.110 evrov (75 % v primerjavi s planiranim). Stanje neporabljenih sredstev na koncu leta 2016 znaša skupaj z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let 2.917.582 evrov.

“Iz realizacije in obrazložitve Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 lahko ugotovimo, da je bila vrednost realiziranih projektov in investicij v letu 2016 2.151.531 evrov, kar je za 2.058.169 evrov manj od načrtovanega. Razlog za nekoliko večje odstopanje v realizaciji je predvsem v ambiciozno in investicijsko usmerjenem proračunu, ki vključuje široko paleto projektov in investicij, pri čemer pa je realizacija odvisna od uspešnega pridobivanja evropskih in drugih sredstev, urejanja lastniških razmerij, pridobivanja raznih soglasij, itd.

Na podlagi poročila o izvršenih prerazporeditvah lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2016 prerazporejenih skupaj 1.591.055 evrov sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so ostala nerazporejena. Podrobnejši prikaz in obrazložitve so podane v priloženem gradivu.”

Lokalna strategija

Lokalna strategija in strategija kulture je izhodišče za kandidaturo za EPK 2025, je temelj za izgradnjo prihodnosti in aktiviranje lokalnih potencialov. Občinski svet se je seznanil z vsebino lokalne strategije kulture v Občini Lendava in Akcijskega ter operativnega načrta priprave kandidature za EPK. Občinski svet se strinja, da je pripravljeno gradivo primerno za 60 dnevno javno obravnavo preko občinske spletne strani in zainteresiranih javnosti in potrjuje akcijski in operativni načrt priprave kandidature za EPK v letih 2017-2018.

Na podlagi javnega naročila je za pripravo lokalne strategije kulture izbran zavod Kreativna baza, zavod za razvoj in promocijo kulture. Strategija je nastajala v obdobju oktober 2016 – marec 2017 in bo zaključena z javnim zbiranjem pripomb ter potrditvijo na Občinskem svetu predvidoma avgusta 2017. Sistematični pristop in terenski razgovori so pripomogli k izdelavi analize stanja v občini Lendava v kontekstu javnega interesa, Nacionalnega programa za kulturo 2016- 2017, evropske kulturne politike ter odločitvijo za kandidaturo za EPK 2025. Analiza kaže na dobro organiziranost in sorazmerno dobro financiranje kulture v Občini Lendava v primerjavi z drugimi primerljivimi občinami.

Gradivo se daje v 60 dnevno javno obravnavo in sokreiranje programa s strani zainteresiranih javnosti. Do jeseni 2017 se pripravi tudi investicijski del strategije.

Civilna iniciativa za ohranitev vinogradov in vinogradništva

Občinski svet se je seznanil z vsebino peticije Civilne iniciative za ohranitev vinogradov in vinogradništva v Lendavskih goricah in podaja naslednje pripombe, predloge ter stališča:

– 1. Občinski svet se strinja in daje soglasje k sklenjenemu dogovoru med CI in občinskim vodstvom.
– 2. Občinski svet nalaga občinski upravi, da v 30 dneh pripravi spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2018. Nadomestilo se bo znižalo.
– 3. Občinski svet zadolžuje občinsko upravo, da v 15 dneh pripravi operativni načrt inšpekcijsko – redarskega nadzora v gričevnatem delu občine in z njim seznani javnost.
– 4. Občinski svet zadolžuje občinsko upravo, da v 15 dneh pripravi načrt aktivnosti za ravnanje z meteornimi vodami na najbolj kritičnih mestih v gričevnatem delu občine in z njim seznani javnost.
– 5. Občinski svet sprejema informacijo o oblikovanju delovne skupine za ohranitev vinogradov, ki jo je imenoval direktor zavoda za kmetijstvo in gozdove RS v Murski Soboti. Predstavniki občine naj aktivno sodelujejo pri delu delovne skupine in poročajo pristojnemu odboru občinskega sveta.
– 6. Izvajalec gospodarske javne službe Eko-Park d. o. o. naj uredi ograjene in nadzorovane zbirne centre za komunalne odpadke na izstopnih točkah iz gričevnatega dela občine in uredi urnik delovanja zbirnega centra na deponiji v Dolgi vasi.

Kot je povedal župan Balažek, so se pogovori in dogovori odvijali več mesecev. Vreče bodo ostale, a jih ne bo toliko, temveč pol manj. Zmanjšalo se bo nadomestilo za stavbno zemljišče v gričevnatem predelu, glede hudournikov pa je zadeva večplastna. Občina lahko ureja hudournike, ki niso na zasebnih zemljiščih. Občina bo bistveno bolj angažirala inšpekcijsko službo ter redarje. Pregledi in ogledi bodo pogostejši. Razlog so neurejena in zapuščena zemljišča ter ter drugi komunalni nered.

Ogrevanje

Prevelike priključne moči kotlovnic Župančičeva in Tomšičeva: Petrol Geoterm svoj del obveznosti do potrošnikov poravnal, na vrsti je Občina

Na javni tribuni, sklicani na pobudo koristnikov daljinskega ogrevanja je s pomočjo energetsko svetovalne pisarne Lendava ugotovljeno, da priključne moči odjemnih mest niso korektno določene, kar je povzročilo dodatno obremenitev odjemalcev. Pred objavo razpisa za podelitev koncesije je strokovni izvedenec določil priključne moči, ki jih je v svojem razpisnem gradivu objavila Občina, ponudnik pa jih je povzel. Prav iz tega razloga izhaja, da sta tako Občina kot ponudnik dolžna prevzeti breme potrebnih korekcij, ki jih predlaga Energetsko svetovalna pisarna. Takšna je tudi ugotovitev in sklep iz javne tribune.

“Petrol Geoteerm d.o.o. je z dopisom z dne 7.3.2017 Občino obvestil, da je svoj del obveznosti do potrošnikov poravnal in predlagal, da enako stori Občina, in sicer iz naslova koncesijskih prejemkov od daljinskega ogrevanja v letu 2017. Strokovne službe OU takšnemu predlogu niso naklonjene, ker so koncesijski prihodki od daljinskega ogrevanja opredeljeni kot nenamenski prihodek v integralnem proračunu občine. Kljub temu smatramo, da občina pri določitvi priključnih moči ni bila dovolj pozorna in se s programom porabe koncesijskih prihodkov lahko določi njihova namembnost,” je zapisal župan Balažek. Gre za okrog 7.500 evrov denarja.

Občina bo na podlagi sprejetega programa objavila javni poziv, na katerega se lahko odzovejo potrošniki preko kurilnih odborov in pooblastijo izvajalca javne službe, da v njihovem imenu izpelje postopek prijave na občinski razpis, opravi ustrezen poračun ter občini poroča o namenski porabi sredstev in doseženih ciljih razpisa.

Klik >>