Občinski svet Občine Lendava prižgal zeleno luč za spremembo Načrta razvojnih programov: Vključili tri nove projekte

Občinski svet je na svoji 10. seji dne 18.12.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2020, katerega obvezna priloga je tudi priloga 3, Načrt razvojnih programov. Ker se je pri izvajanju oz. izvrševanju proračuna pokazala potreba po »sledenju« aktivnostim izvajanja programa Sklada za okrevanje, ki je namenjen oživljanju gospodarstva po svetovni pandemiji, je Občina Lendava predlagala vključitev treh novih projektov v Načrt razvojnih programov. Na minuli 14. seji občinskega sveta Občine Lendava so prisotni svetniki za vključitev treh novih projektov prižgali zeleno luč.
Projekt Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium

“Projekt Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium, v sklopu priprave Strategije razvoja turizma občine Lendava, nadgrajuje obstoječo turistično destinacijo Stolp Vinarium. Projekt bo prispeval k še večji aktivaciji turističnega potenciala občine in njene prepoznavnosti ter vzpodbudil nadaljnjo rast turističnih kapacitet v Lendavskih goricah v sklopu razpršenih hotelov Vinarium. Projekt odgovarja tudi na ozko prometno grlo do stolpa in prispeva k večji varnosti in kvaliteti bivanja na območju mesta Lendava in KS Gorice pri Lendavi.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi EU iz t.i. Načrta za okrevanje in odpornost ter je eden izmed prepoznavnih projektov Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sklopu poziva Vlade RS v mesecu avgustu 2020. Da bi lahko ta strateški in razvojni program občina prijavila že ob prvem pozivu, ki se predvideva v prvi polovici leta 2021, moramo aktivirati vse deležnike, da bomo na razpis pripravljeni. V letu 2020 tako že načrtujemo izdelavo nujno potrebne dokumentacije in sicer pripravo predinvesticijske študije in idejnega projekta, ob sprejemu proračuna za leto 2021 (še v letu 2020) pa izdelavo potrebne dokumentacije glede na zahteve iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Vzpostavitev projekta je načrtovana fazno in sicer v letu 2021 in 2022, v sklopu priprave študije variant in javne razprave pa bosta »obdelani« najmanj dve trasi,” so zapisali na Občini Lendava.

“Zip line” Vinarium

Občina Lendava se bo v mesecu decembru prijavila na razpis LAS, v sklopu katerega bo pristopila k vzpostavitvi atraktivnega projekta »Zip line« Vinarium, s katerim želi razširiti svojo turistično ponudbo, tokrat s ciljno skupino ljubiteljev adrenalina. “Primeri pozitivnih praks iz Bovca, Bohinja in največjega Ziplinea v Evropi, Bleda, potrjujejo upravičenost implementacije projekta tudi v Lendavskih goricah. Atraktivna in sodobna investicija bo zagotovo prispevala k še večji prepoznavnosti in obiskanosti razglednega stolpa Vinarium, večje obiskanosti Lendavskih goric kot turistične in naravne znamenitosti Slovenije, povečala zasedenost turističnih kapacitet v občini in pripomogla k širši prepoznavnosti Občine Lendava,” so zapisali na Občini Lendava.

Večnamenska dvorana

“Večnamenska dvorana bo ponudila »vse na enem mestu«. Primerne površine dvorane ter vodne površine bodo tako odgovor na potrebe športa, zabave (koncerti), sejemske dejavnosti ipd., in odlična dopolnitev programov za potrebe dejavnosti šol, vrtca, potrebe starajoče se družbe in tudi tekmovalne dejavnosti. Tudi ta projekt bo sofinanciran s sredstvi EU iz t.i. Programa okrevanja in je eden izmed prepoznavnih projektov Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sklopu poziva Vlade RS. Za uspešnost izvedbe predmetnega projekta moramo že v letu 2020 naročiti izdelavo nujno potrebne dokumentacije (projektno nalogo in idejni projekt).

Že v začetku leta 2021 načrtujemo izdelavo druge potrebne dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Začetek investicije načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta 2021, zaključek investicije pa konec leta 2022,” so zaključili na Občini Lendava.

Pri omenjeni točki si občinski svetniki sicer niso bili povsem enotni. V razpravi so predvsem Rahela Hojnik Kelenc, Jožef Gerenčer in Stanislav Gjerkeš poudarili, da bi o omenjeni točki bilo smiselno narediti širšo razpravo, saj imamo v mestu Lendava po njihovem mnenju že kar nekaj športnih objektov. Predvsem Gjerkeš je izpostavil, da bi Občina glede projektov morala sestaviti prioritetno listo in izpostavil pomisleke o stroških vzdrževanja za mesto z 2.800 prebivalci.