Občinski svet na dopisni seji potrdil: Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav tudi v prihodnjem letu

Občinski svet je na svoji minuli dopisni seji soglašal s predlogom župana občine, da se višina subvencije nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi oz. ohrani v višini 1.500,00 evrov za posamezno malo komunalno čistilno napravo tudi v letu 2022. Razpis bo ostal odprt do porabe sredstev.
Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine. Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2015 velja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje.

Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno. Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine), ekonomičnosti izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 130 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje male komunalne čistilne naprave ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

V šestil letih subvencionirali 93 malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Lendava je v zadnjih šestih letih (2016 do 2021) podelila skupno 93 subvencij za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE), v skupni višini 139.500,00 EUR. Povprečna izkoriščenost zagotovljenih proračunskih sredstev za ta namen v obdobju 2016 – 2021, je bila 47,29 %. Pregled vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav s strani prejemnikov subvencije po letih in realizacijo izkoriščenosti proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je prikazano v tabeli:

Predlagana višina subvencije za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50PE je enaka tisti predhodnim letom, torej 1.500,00 EUR, ter je enaka za vse, tako za fizične kot pravne osebe. Predlagana višina subvencije predstavlja okrog 50 % celotne vrednosti investicije nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. V letu 2022 je za subvencioniranje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ter izgradnjo potencialnih skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 30.000,00 EUR na proračunski postavki 150023 – Gradnja in subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije prejšnjih let.