Občinski svet: Mihaela Kasaša zamenjala Elvira Vaupotič Göncz

Dne 3.8.2020 je dr. Mihael Kasaš, član občinskega sveta (Lista dr. Mihael Kasaš) zaradi nastopa dela v občinski upravi (direktor občinske uprave) podal odstopno izjavo. O odstopu sta bila štiri dni kasneje seznanjena Občinska volilna komisija Lendava in občinski svet. Po zaključenih postopkih je na mesto Kasaša sedla Elvira Vaupotič Göncz iz Gaberja.
“Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave,” veleva Zakona o lokalni samoupravi. “Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata,” pa veleva Zakon o lokalnih volitvah.

V postopku, ki ga je vodila Občinska volilna komisija Lendava, je le-ta ugotovila, da je izvoljenemu članu občinskega sveta, dr. Mihaelu Kasašu na podlagi tretjega odst. 37. a. člena Zakona o lokalni samoupravi zaradi odstopa prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Lendava. Nato je Občinska volilna komisija ugotovila, da je mandat člana občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjo kandidatko z Liste dr. Mihael Kasaš, to je Elviro Vaupotič Göncz, ki je podala izjavo z dne 4.9.2020, da sprejema mandat članice občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe. S tem namenom je Občinska volilna komisija Lendava dne 11.9.2020 izdala ugotovitveni sklep.

Občinska volilna komisija Lendava je vso volilno dokumentacijo v zadevi predala Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je prejeto dokumentacijo na svoji 10. seji dne 23.9.2020 pregledala in sestavila poročilo, katerega je skupaj s sklepom občinske volilne komisije posredovala občinskemu svetu v odločanje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako ugotovila, da je mandat člana občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjo kandidatko z iste liste, to je Elviro Vaupotič Göncz iz Gaberja.

Dr. Mihael Kasaš