Občinski redar bo lahko uporabil telesno silo, plinski razpršilec in lisice

Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o občinskem redarstvu, po katerem bo smel občinski redar uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primerih, ko oseba ne bo upoštevala njegovega ukaza.

Gre za prvi predlog novele Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) od njegove uveljavitve v letu 2007. V tem času so se spremenili predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.

Vrste pooblastil se ne spreminjajo, spreminjajo pa se pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni ZORed določa pogoje, ko sme občinski redar osebo zadržati, ne vsebuje pa določb, ki bi občinskemu redarju omogočile izvedbo navedenega pooblastila v primerih, ko oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza in poskuša oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev je občinski redar ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno konkretni situaciji.

Novela se dopolnjuje tako, da terminološko usklajuje vrste pooblastil z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije – vrste pooblastil, ki jih ima občinski redar, se ne spreminjajo. Predlagane spremembe so v skladu s poenotenjem poimenovanja enakih pooblastil občinskega redarja in policista ter posledično pomenijo jasnejšo uporabo določb Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Spreminja se način ugotavljanja identitete (prej v uporabi termin »istovetnost«), tako lahko občinski redar izvede ugotavljanje identitete, vendar ne na enak način kot policist, ki ima pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc in drugih zbirk podatkov.

Novela ZORed sistematično in na bolj pregleden način kot doslej določa oblike nadzora (obveznost poročanja občinskih redarjev, nadzor vodje občinskega redarstva, komisijo ter odločanje o pritožbah, ki jo obravnava župan kot predstojnik uprave in s tem tudi občinskega redarstva zaradi morebitne kršitve pravic in svoboščin). Spreminja se člen, ki ureja pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih oseb občinskega redarstva (pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva mora za vodenje postopka o prekršku in odločanje izpolnjevati pogoje, skladne z Zakonom o prekrških).

Novost, ki jo prinaša novela, je vodenje evidence o uporabi prisilnih sredstev, kar pomeni uskladitev ZORed z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančno je določeno, kateri podatki se vodijo v evidenci in koliko časa.

Novela pa se usklajuje tudi z določbami Zakona o javnih uslužbencih, ki ureja način določanja vodje medobčinskega redarstva, ter z določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo ustanavljanje skupnih občinskih uprav.