Občinski odbor SD Lendava je mnenja, “da gre za nezakonito ravnanje župana”

Občinski odbor Socialnih demokratov Lendava je v soboto, 26.11.2016, obravnaval že vsem znano problematiko daljinskega ogrevanja večstanovanjskih objektov v mestu Lendava in vložene pobude za sklic zbora občanov mesta Lendava, ter vprašanje sklepa, s katerim je župan mag. Anton Balažek zavrnil zahtevo za sklic zbora občanov v tej zadevi, saj naj pobudniki ne bi dosegli 10 odstotne podpore volivcev v Krajevni skupnosti Lendava, kot to določa Statut Občine Lendava. Včeraj smo na naš elektronski poštni naslov prejeli izjavo za javnost.

“V stranki smo mnenja, da gre za nezakonito ravnanje župana, saj je v 45. členu Zakona o lokalni samoupravi med drugim navedeno, da mora župan sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu. Župan se sicer sklicuje na Statut Občine Lendava, ki je podzakonski akt, zato je že to dovolj nenavadno. Občinski statut pa je potemtakem očitno v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi, saj v 81. členu dviguje prag volivcev v krajevni skupnosti na najmanj 10 odstotkov.

Pri pregledu statuta občine in Zakona o lokalni samoupravi pa v stranki ugotavljamo še celo dodatno domnevno nezakonitost, in sicer glede določbe o ljudski iniciativi. 94. člen Statuta Občine Lendava določa, da lahko najmanj 10 odstotkov volivcev v občini zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov, kar pa je spet v nasprotju z 48. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki pravi, da lahko najmanj 5 odstotkov volivcev v občini zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Statut predstavlja podzakonski akt, s katerim ni mogoče spreminjati zakonskih določb, kar je jasno že iz hierarhije pravnih aktov. V stranki smo prav tako stališča, da navedeno pomeni napad na neposredno demokracijo v občini, ki ju zbor občanov in ljudska iniciativa predstavljata, ter da je potrebno prevzeti odgovornost, saj gre za resno problematiko domnevno nezakonitega Statuta Občine Lendava, in to celo pri vprašanju demokracije, ki pomeni temeljno družbeno ureditev v naši državi.

Mnenja smo, da je župan s takim ravnanjem kršil načela neposredne demokracije, pri čemer se je skliceval na nezakonit Statut Občine Lendava, ter se bomo zavzemali, da se Statut Občine v teh delih v najkrajšem možnem roku uskladi z zakonodajo in da se omogoči zbor občanov!