Občinska stanovanja: Velike težave z neplačniki, dolga že skorajda 200 tisočakov

Občina Lendava razpoložljiva prazna neprofitna stanovanja redno podeljuje v najem na podlagi javnega razpisa. Med drugim Občina starejša stanovanja po svojih zmožnostih tudi prenavlja, a se vsako leto sooča z vedno večjim dolgom iz naslova neplačevanja najemnin.
Zakonsko urejata področje neprofitnih stanovanj Stanovanjski zakon in Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. To sta temeljna akta, na osnovi katerih se določajo pogoji za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Službena stanovanja pa občina podeljuje v skladu s Pravilnikom o oddaji službenih stanovanj Občine Lendava v najem.

Občina Lendava je zaradi prenehanja poslovanja Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji na podlagi predloga likvidacijskega upravitelja pričela s fakturiranjem najemnin decembra leta 2010. Občina se podobno kot ostale slovenske občine, sooča s težavami zaradi neplačevanja najemnin s strani najemnikov neprofitnih stanovanj, dolgovi do Občine pa iz leta v leto naraščajo:

Iz tabele torej lahko razberemo, da se terjatve v povprečju na letni ravni povečujejo za skoraj 10% in na dan 31.12.2016 znašajo 195.193,63 EUR oz. za kar 3,3 krat več kot konec leta 2010. Začetni saldo za najemnine, ki je prikazan za leto 2010, vključuje tiste neplačane račune, za katere RJS Lendava – v likvidaciji več ni vložil oz. začel postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine.

V letu 2015 in 2016 Občina ni vložila izvršb

Občina je naknadno za te dolžnike pričela s postopki izvršb. V letu 2015 in 2016 občina ni vložila izvršb, razen v primerih, kjer je bilo ugotovljeno, da je možno poplačilo. Izvršbe za vse najemnike bodo s strani občine zopet vložene v letu 2017. 90 % izvršb, ki jih je občina vložila do leta 2014, je bilo zaradi neizterljivosti ustavljenih. Dolžnikom so vedno pred začetkom postopka izvršbe poslani opomini.

Ukrepi izvršb so, kot trdijo na Občini, najbolj radikalni in med najemniki lahko sprožijo določeno paniko, vendar pa bo na drugi strani imelo tudi pozitiven učinek glede discipliniranja plačevanja najemnine vsaj določenega deleža tovrstnih najemnikov. Stanje se, kot je moč videti slabša iz leta v leto, kar je sicer glede na splošno finančno in gospodarsko stanje v državi razumljivo, kljub temu pa z vidika proračuna občine nesprejemljivo.

Analiza: 30% najemnikov ustvari 90% dolga

Terjatve občine iz naslova najemnin so še posebej občutljiva kategorija terjatev. Pred leti je bila narejena analiza, po kateri je bilo ugotovljeno, da približno 30% najemnikov ustvari 90% dolga. Ta vzorec se ponavlja tudi danes. To je pomemben podatek, še posebej, ker lahko z ureditvijo dolžniško-upniških razmerij pri 30% najemnikov uredimo tudi večjo večino teh terjatev. Pri tem je potrebno vedeti, da je v cca. 50% najemnikov v skupini teh 30% takšnih, ki se nahajajo v socialni stiski, 50% pa je takšnih, za katere bi lahko rekli, da »izkoriščajo« sistemsko ureditev na področju podeljevanja neprofitnih stanovanj in zaščite z vidika socialnovarstvenih prejemkov. Celotna rešitev je kompleksna, ki pa jo samo z izvršbami ni mogoče reševati.

Občina je sicer za ublažitev nastale situacije že izpeljala določene aktivnosti in je recimo po zmožnostih poiskala takšne nastanitvene možnosti, ki občini povzročajo najmanjše stroške in najmanj škode. Deložacija oz. izselitev je bila do sedaj izvedena samo v primeru enega najemnika. 

Maja 2016 kar 25 opominov

V preteklih letih so zaposleni iz pristojne službe z velikim številom najemnikov že opravili ustne razgovore glede neplačevanja najemnin in jih opozorili na posledice nespoštovanja določil najemne pogodbe.

Večina razgovorov v smislu plačila zapadlih najemnin je bila neuspešnih. Dne 12.5.2016 je bilo s strani NOE za premoženjske, finančne in računovodske zadeve ponovno odposlanih 25 opominov pred odpovedjo najemne pogodbe, tistim najemnikom, ki izkazujejo najvišje terjatve zaradi neplačevanja najemnin, in sicer v skupni višini kar 149.674,28 EUR. Po prejemu opomina je samo en (1) najemnik poravnal celoten znesek dolga v enkratnem znesku 3.734,85 EUR, z desetimi najemniki, ki so izrazili željo, je bil opravljen razgovor, na podlagi katerega se je skušal najti način odplačevanja dolga.

V skladu z dogovorjenimi in podpisanimi sporazumi o obročnem odplačilu (podpisanih je bilo 9 sporazumov), trenutno dolg po sporazumu odplačuje samo en najemnik. Ostalih 15 najemnikov občinskih stanovanj, ki so tudi prejeli opomine pred odpovedjo najemne pogodbe, se na opomin sploh ni odzvalo.

“Vse navedeno kaže na dejstvo, da ni moč pričakovati, da se bo z vidika plačevanja najemnin pri najemnikih, ki so prejeli opomine, kar koli spremenilo, izvršbe pa so neuspešne, zato občini več ne preostane drugega kot začetek odpovedi najemnih pogodb. Pred slednjim dejanjem se bo občina predhodno še enkrat posvetovala s CSD zaradi zaščite otrok in mladoletnikov,” so zapisali pri Občini Lendava.

Dolgovi tudi do Stanovanjskega podjetja (SP) Lendava

Dolgovi iz naslova najemnin pa niso edini, ki jih povzročajo najemniki. Bolj ali manj se pri istem vzorcu neplačnikov najemnin pojavljajo tudi dolgovi iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov do upravnika večstanovanjskih objektov v Občini Lendava – Stanovanjskega podjetja Lendava d.o.o, za plačilo katerih je po določili Stanovanjskega zakona (SZ-1), subsidiarno odgovoren tudi lastnik stanovanja, torej Občina Lendava.

Iz navedenega naslova je zoper občino SP Lendava d.o.o. vložilo izvršbo za plačilo neplačanih obratovalnih stroškov na strani najemnikov neprofitnih stanovanj, v višini 19.181 EUR. Za vložene tožbe in odgovor nanje je občina angažirala odvetnika. Občina Lendava in SP Lendava d.o.o. sta že izvedli tudi pogajanja na temo sodnih postopkov in neplačanih obveznosti najemnikov neprofitnih stanovanj, pri čemer je bil sklenjen dogovor, da se sklene sodna poravnava v višini 13.000 EUR.

S SP Lendava d.o.o. se je občina še prav tako dogovorila, da se bodo bodoče terjatve iz istega naslov do občine reševale sproti, in sicer se bo obračun izvedel 2x letno.