Občinska stanovanja: Letos so na voljo štiri, a prosilcev je 11. Problematika neplačevanja najemnin ostaja

17. junija je Občina Lendava na svojih spletnih straneh objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, rok za oddajo prijave pa je potekel 7. avgusta. Do poteka razpisa je na Glavno ulico 20 prišlo 20 prijav, od katerih je na prednostni listi A in B bilo skupaj uvrščenih 11 prosilcev.
Občina Lendava bo v Letošnjem letu v najem oddala predvidoma štiri neprofitna stanovanja. Ta bodo lahko v najem vzeli občani Občine Lendava, kar je en izmed najpomembnejših pogojev. Na občino Lendava je po zaključenem javnem razpisu prispelo 20 vlog, na prednostno listo A je bilo uvrščenih 9 prosilcev, na prednostno listo B pa dva. Iz vsake liste bosta ključe stanovanj prejela po dva prosilca, kar pomeni, da bo žal velika večina prijavljenih ostala brez občinskega neprofitnega stanovanja. S tem seveda ti ne bodo ostali povsem brez pomoči, saj bo njihova najemnina, če tudi se bodo preselili v stanovanja zasebnih najemodajalcev, subvencionirana.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 303 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 147,56 EUR. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 niso presegli zgornje meje v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.133,30 EUR.

Občina je tako oblikovala dve ločeni prednostni listi, A in B. Na Listi A so stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine in lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila zavezanci za plačilo morebitne lastne udeležbe in vplačilo varščine. Občina Lendava sicer starejša stanovanja po svojih zmožnostih tudi prenavlja, tako, da prosilci večinoma prejmejo povsem obnovljena stanovanja.

Občina Lendava ima sicer v lasti 106 stanovanj, v letu 2019 pa jih je prosilcem oddala 11.

Problematika neplačevanj najemnin še kar ostaja

Občina se podobno kot ostale slovenske občine, sooča s težavami zaradi neplačevanja najemnin s strani najemnikov neprofitnih stanovanj, dolgovi do Občine pa iz leta v leto naraščajo. Podatek, ki smo ga uspeli izbrskati je sicer nastal med letoma 2010 in 2016. Leta 2010 je dolg nekaterih najemnikov do občine bil slabih 60 tisočakov, do leta 2016 pa se je ta povišal na kar 200 tisočakov. Občina je naknadno za te dolžnike pričela s postopki izvršb, a je velika večina teh bila ustavljenih, saj so te bile neizterljive. Pred leti je bila narejena analiza, po kateri je bilo ugotovljeno, da približno 30% najemnikov ustvari 90% dolga. Ta vzorec pa se ponavlja tudi danes, dolg pa raste za 10-odstotkov na letni ravni.

Pri tem je potrebno vedeti, da je okrog 50% najemnikov v skupini teh 30% takšnih, ki se nahajajo v socialni stiski, 50% pa je takšnih, za katere bi lahko rekli, da “izkoriščajo” sistemsko ureditev na področju podeljevanja neprofitnih stanovanj in zaščite z vidika socialnovarstvenih prejemkov. Celotna rešitev je kompleksna, ki pa jo samo z izvršbami ni mogoče reševati. Deložacija oz. izselitev je bila do sedaj izvedena samo v primeru enega najemnika.

Dolgovi iz naslova najemnin pa niso edini, ki jih povzročajo najemniki. Bolj ali manj se pri istem vzorcu neplačnikov najemnin pojavljajo tudi dolgovi iz naslova neplačevanja obratovalnih stroškov do upravnika večstanovanjskih objektov v Občini Lendava – Stanovanjskega podjetja Lendava d.o.o, za plačilo katerih je po določili Stanovanjskega zakona (SZ-1), subsidiarno odgovoren tudi lastnik stanovanja, torej Občina Lendava.