Občina Lendava upoštevala odločitev Državne revizijske komisije, dela bo izvajal lendavski Legartis

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je, spomnimo, na podlagi zahtevka za revizijo v zvezi z Razširitvijo industrijsko poslovne cone v Lendavi, III. faza, ki ga je vložil ponudnik Legartis, lanskega decembra odločila, da ima Legartis prav, ko trdi, da ima ponudba ponudnika Pavčnik d.o.o., ki je posel takrat dobil, vrsto pomanjkljivosti. Občina Lendava je tako morala plačati 6.000 evrov stroškov postopka, posel pa je, po ponovnem odločanju, sedaj dobil Legartis, so včeraj sporočili iz Portala javnih naročil, ki sicer spada pod Uradni list.
Občina Lendava industrijsko cono ureja sproti, že več kot dvajset let, tokrat pa jo in sicer v tretji fazi ureditve, želeli dodatno razširiti. Prvo javno naročilo je naročnik (Občina Lendava) zaključil kot neuspešno, v drugo pa je bilo uspešno podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku. Izvedba del se takrat ni pričela, saj je lendavski Legartis podal zahtevek za revizijo javnega naročila najprej na Občino Lendava dne 9.11.2020. Zahtevek za revizijo je bil na Glavni ulici 20 20.11.2020 zavrnjen, Legartis pa se je takoj za tem pritožil na Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, kot višjo inštanco. Dne 23.11.2020 so prijavo v Ljubljani prejeli in sredi meseca decembra odločil v prid Legartisu.

Legartis je v postopku zatrjeval, da naročnik ni pravilno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, saj ima vrsto pomanjkljivosti. Ker le-teh ni dovoljeno dopolnjevati oz. pojasnjevati, bi ponudbo izbranega ponudnika naročnik moral zavrniti, so zapisali pri Legartisu. Državna revizijska komisija je zato na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se je postopek oddaje javnega naročila vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Včeraj so iz Portala javnih naročil, ki deluje pod okrilje Uradnega lista sporočili, da je vnovični izborni postopek zaključen in da je posel dobil lendavski Legartis.

Legartisova ponudba je tokrat bila nepopolna, a so jo dopolnili v zakonskem roku

“V skladu z 89. členom ZJN-3 je komisija v nadaljevanju preverjala popolnost in dopustnost ponudbe naslednjega ponudnika, ki je po merilu »najnižja cena« podal najugodnejšo ponudbo, tj. ponudnik Legartis d.o.o.  Pri pregledu ponudbe ponudnika Legartis d.o.o. je ugotoviti, da k ponudbi niso priloženi popis del v ecxelu, kot zahtevano v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Prav tako se ugotavlja, da je prejeta ponudba veljala do 30.11.2020. Naročnik je zato ponudnika Legartis d.o.o. dne 7.1.2021 pozval k dopolnitvi ponudbe in podaljšanju veljavnosti ponudbe najmanj do 28.1.2021. Ponudnik je ponudbo pravočasno dne 8.1.2021 dopolnil z zahtevano dokumentacijo.  Po pregledu dopolnjene ponudbe je ugotoviti, da je ponudba ponudnika Legartis d.o.o. v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,” je Občine Lendava zapisala v odločitvi.

Vrednost del znaša 238.239,80 evrov z DDV, izvajalec del pa bo za ta denar izvedel gradnjo ceste in hodnika za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Industrijska cona bo s tem dobila dodatno možnost širjenja, izvedena pa bo tudi ureditev ter razširitev vseh priključkov.