Občina Lendava spremenila način počitniškega dela za letošnje leto

Občina Lendava je objavila javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine Lendava v počitniško delo 2021. Gre za nadgradnjo javnega poziva za dijaško in študentsko delo iz leta 2020, kar pomeni, da glavni cilj še vedno ostaja omogočiti dijakom in študentom pridobivanje delovnih izkušenj in navad, predvsem pa zagotoviti pogoje za počitniško delo v domačem okolju. Dodaten cilj letošnjega poziva je med drugim mladim iz občine pomagati pri spoznavanju deficitarnih poklicev, delodajalcem pa pri prepoznavanju potencialnih prihodnjih kadrov.
Glavna novost v letošnjem letu je ta, da se na javni poziv Občine ne prijavljajo mladi temveč delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja v sedežem v občini Lendava, ki bodo med 1. 7. 2021 in 30. 9. 2021 na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade iz naše občne. Posamezen delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno za največ 640 ur počitniškega dela.

Spremembe se nanašajo tudi na število ur, ki jih dijak oz. študent lahko na podlagi poziva opravi in sicer se zvišujejo iz dosedanjih 50 ur za dijake ter 100 ur za študente na največ 160 ur dela (tako za dijake kakor tudi študente). Počitniško delo pa bo sofinancirano v višini 5,92 evrov na uro (zajeta neto urna postavka v višini 5 evrov in prispevki dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 0,92 evrov). Za izvajanje tega programa ima občina v proračunu skupno zagotovljenih 30.000 evrov. Rok za oddajo prijav delodajalcev je 7. junij 2021.

Prednostno bo sofinancirano počitniško delo pri delodajalcih na področjih, ki so opredeljena v državni Politiki štipendiranja (2020 – 2024), in sicer gre za področja tiskarstva, knjigoveštva, založništva, računalniških ved, kamnoseštva, tehnike, strojništva in obdelave kovin, orodjarstva, elektrotehnike in energetike, izdelovanja, vzdrževanja in popravila motornih vozil, pekarstva in slaščičarstva, mesarstva, tekstilne, konfekcijske, čevljarske in usnjarske tehnologije, kemijske tehnologije, lesarstva, steklarstva, gradbeništva, operativne gradnje, zaključnih del v gradbeništvu, gozdarstva, hotelirstva in gostinstva, dimnikarstva, ohranjanja narave, varstva starejših in gibalno oviranih ljudi, ekonomije, predšolske vzgoje ter turizma in managementa.

Občina Lendava bo po preteku razpisnega roka v najkrajšem možnem času objavila seznam delodajalcev, ki so za počitniško delo oddali prijave in število odobrenih mest za počitniško delo. Posamezen dijak in študent lahko nato kontaktira delodajalce in se prijavi na želeno počitniško delo. Edina izjema oziroma omejitev je na področju hotelirstva in gostinstva in sicer v smislu, da se lahko vključi dijak oziroma študent, ki se že izobražuje za poklic na navedenem področju.