Občina Lendava si želi kegljišča, javnih sanitarij in pokritje odprte tribune lendavskega stadiona

Lendavska občina je včeraj objavila poziv vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva “Kegljišče – gostinski objekt s tržnico.” Projekt predvideva gradnjo kegljišča, javnih sanitarij, tržnice, kavarne in nadstrešnice nad odprto tribuno lendavskega Športnega parka. Projekt bo seveda izveden le v primeru uspešno izvedenega javno-zasebnega partnerstva.
Predmet projekta je novogradnja gostinskega objekta s tržnico (kegljišče). Občina Lendava se je odločila, da v sklopu projekta Revitalizacija vodotokov v urbanem delu mesta Lendava zasnuje objekt, ki bi v sklopu krajinskega parka, združeval več funkcij za potrebe prebivalstva. Izdelana je bila projektna naloga, ki izraža želje in potrebe investitorja. Gre za objekt skupnih notranjih površin okrog 600 in zunanjih urbanih površin okrog 2000 kvadratnih metrov.

“Gostinsko tržni prostor ob severo-vzhodni stranici nogometnega stadiona je ena izmed idej, za katero je javni partner mnenja, da bi lahko povečala kvaliteto življenja v Lendavi. Na kmetijah in po domovih se pridela ogromno hrane in izdelkov. Nekaj se prodaja na sejmu, nekaj se prodaja kar prosto po domovih, nekaj pa se prodaja po parkiriščih. Z izgradnjo gostinsko tržnega prostora pa bi vso ponudbo združili na enem mestu, s čimer bi krajanom občine omogočili pestro in konkurenčno ponudbo,” so zapisali v projektni dokumentaciji.

Lokacija

Lokacija izvedbe investicije je na občinskih zemljiščih, natančneje, na dveh parcelah. Prva parcela je klinaste oblike in leži med Kolodvorsko ulico in SV tribuno nogometnega stadiona. Druga parcela je del nogometnega stadiona, kjer se predvideva pokritje male tribune. “Parcela je ravna in tvori del prostora za oblikovanje krajinskega parka. Gre za točko združevanja in povezovanja. Izbor lokacije je večpomenski. Najprej gre za vhod v krajinski park s strani urbanega naselja, potem pa gre tudi za artikulacijo zadnje stene tribune nogometnega stadiona, ki s svojo betonsko steno predstavlja tujek v krajinski podobi,” so še zapisali.

Urbanistična zasnova

Kompleks je zasnovan tako, da pod eno streho združi več funkcij. Tržni prostor je delno pokrit, “opremljen” z mobilnimi kioski, delno pa odkrit in prehaja v krajinsko kompozicijo kompleksa.  Tržnica bi delovala po potrebi in v času glavnih lokalnih dogodkov. Dopolnjevala bi jo permanentna gostinska ponudba kavarniškega tipa in 4 stezno kegljišče, ki bi premaknila težišče dogajanja v krajinski del mesta in skupaj z Ribiškim domom zadostila potrebe občasnih dogodkov na stadionu. Enostavna struktura je v betonski izvedbi, proti javnemu in krajinskemu delu pa se popolnoma odpira preko steklenih polj.

Postavitev gostinsko tržnega prostora je nadgradnja, ki omogoča druženje, kupovanje in rekreacijo v urejenem naravnem okolju.

Oblika javno zasebnega partnerstva

Javni partner predlaga koncesijsko obliko javno-zasebnega partnerstva po modelu DFBOT oz. model projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v last koncedenta.

Javni partner načrtuje, da bodo vsa ključna tveganja v projektu, to so projektiranje, gradnja, financiranje, upravljanje, prenesena na zasebnega partnerja. Zasebni partner, ki bo izbran z javnim razpisom, bo tako prevzel projektiranje, tveganje pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, gradnjo objekta z vso pripadajočo infrastrukturo, ureditev okolice objekta ter njihovega financiranja.

Javni partner prevzema obveznost zagotoviti potrebna zemljišča za realizacijo projekta. Finančni vložek javnega partnerja v projekt je ocenjen na cca. 400.000,00 EUR. Breme javnega partnerja so tudi sredstva za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja in strošek investicijske dokumentacije.

Na zasebnega partnerja bo javni partner za čas gradnje in trajanja javno-zasebnega partnerstva prenesel stavbno pravico, katere obseg in obdobje trajanja bosta določeni v postopku izbora zasebnega partnerja. Po zaključeni gradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja bo objekt postal lastnina koncesionarja, kakor bo v bistvenem opredeljeno v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.

Glede na predlagan model DFBOT se bo v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZJZP s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki bo pomenilo tudi prenehanje podeljene stavbne pravice izbranemu zasebnemu partnerju, izključila obveznost plačila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine kot posledico vlaganj zasebnega partnerja s strani javnega partnerja. Ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva bo javni partner postal lastnik celotnega objekta, brez dodatnih obveznosti do zasebnega partnerja.