Občina Lendava ob koncu mandata mag. Antona Balažka

Minuli petek, 14. decembra je vodenje občine tudi uradno prevzel novi župan, Janez Magyar. Občina Lendava je po razvojni dinamiki v obdobju 2014-2018 uvrščena na 17. mesto med 212 slovenskimi občinami. V primerjavi s prejšnjim štiriletnim obdobjem pa se je občina na tej lestvici povzpela za 52 mest.
Občina ima na koncu leta 2018 po knjigovodskih podatkih 61.311,253 evrov stvarnega premoženja. Realna vrednost tega premoženja je večja. Na dan 14.12.2018 ima občina 2.861.325 evrov denarnih sredstev in 1.922.368 evrov terjatev. Na koncu leta 2018 po prispelih prilivih in poplačilu tekočih obveznosti bo občina imela 3.243.799 evrov denarnih sredstev in 1.562.368 evrov terjatev. V skladu z Načrtom razvojnih programov se v leto 2019 prenaša dokončanje investicij v vrednosti 1.713.955 evrov. Saldo denarnih sredstev na koncu leta 2018 pomeni, da bo po poplačilu prenesenih investicijskih obveznosti občina razpolagala z denarnimi sredstvi za razvojna vlaganja v višini 1.529.844 evrov.

Tekoče poslovanje in nove investicije se praviloma financirajo iz tekočih proračunskih in investicijskih prilivov. Občina Lendava sodi v skupino manj zadolženih pomurskih občin. Zadolžitev znaša 261 evrov na prebivalca, neodplačana glavnica je 2.737.538 evrov, višina letnih anuitet pa znaša 491.373 evrov. Občina razpolaga še z 2-3 milijona evrov neizkoriščenega kreditnega potenciala. Krajevne skupnosti v občini Lendava imajo na obravnavani dan 119.565 evrov na svojih transakcijskih računih.

Občina ima 8 nerealiziranih sklepov občinskega sveta, ki se nanašajo na tekočo problematiko in poslovanje. Prejšnji župan je v skladu s svojimi pristojnostmi izdajal odredbe, organizacijska in druga navodila ter imenoval gradbene odbore. Od gradbenih odborov delujeta še gradbeni odbor za gradnjo Centra za zaščito in reševanje ter gradbeni odbor za Večnamenski objekt v lendavskih goricah.
V občinski upravi občine Lendava je skupaj zaposlenih 40 oseb od tega 6 v medobčinski upravi občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Občina Lendava je za plače v mesecu novembru namenila 50.110,69 evrov. V poročilu je predstavljen delovni načrt občinske uprave za leto 2018 iz katerega so razvidne konkretne zadolžitve in cilji.

V volilnem letu občinski proračun praviloma sprejema nov občinski svet. Občina ima sprejet sklep o začasnem financiranju, kar omogoča nemoteno poslovanje proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna.