Občina Lendava po dvajsetih letih (končno) spreminja občinski prostorski načrt

Občina Lendava po dvajsetih letih spreminja občinski prostorski načrt. Slednji je bil na zadnje sprejet davnega leta 2001, veljal je za enega izmed najstarejših, če ne najstarejši v državi, od takrat pa se nihče ni z njim posebej ukvarjal. Res je sicer, da so se prve priprave na spremembo omenjenega načrta pričele izvajati že leta 2007, a je Občina v spremembo načrta resneje vstopila v letu 2020. Slednji bo, kot kaže, naposled sprejet letos.
Z minulim ponedeljkom se je začela javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta in bo potekala do 5. februarja. Javna obravnava bo v prostorih Občine Lendava 27. januarja 2021 ob 16. uri v skladu s priporočili, ki bodo zaradi epidemije takrat v veljavi. Gradivo je sicer dostopno na Občini Lendava v času uradnih ur, dostopno pa je tudi na spletu in sicer na občinski spletni strani. “V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu, ki se vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, ki ob upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja na lokalni ravni. OPN načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor. Izvedbeni del OPN določa podrobnejšo namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje na parcelo natančno. Izvedbeni del OPN služi regulaciji gradenj in drugih posegov v prostor ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov, izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.

305 pobud in 200 ažuriranj

Na Občino Lendava je v vseh teh letih priromalo več kot 350 pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijske rabe v stavbno zemljišče, bilo pa je izvedenih tudi več kot 200 ažuriranj, kjer so na podlagi pobude, ali dejanske pozidanosti kmetijskega, zemljišča ažurirali oz. predlagali spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče, priromalo pa je tudi več kot 550 pobud za izbris stavbnega zemljišča ali njegovo zmanjšanje.

V skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora, zahtevami iz zakonov in podzakonskih aktov, je občina dodatno naročila izdelavo Lidar geodetskega posnetka in poplavno študijo, izdelavo urbanističnega načrta za mesto Lendava, izdelavo koncepta razvoja naselij, izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljišča ter analizo nepozidanih stavbnih zemljiščih v 23 naseljih. V času od začetka priprave OPN se je  dvakrat spremenila temeljna prostorska zakonodaja, vključno s podzakonskimi predpisi, kar je bistveno vplivalo tudi na dolgotrajnost priprave dokumenta.

“Občina Lendava želi z razgrnitvijo OPN Občine Lendava preveriti aktualnost vloženih pobud in predlogov za spremembo namenske rabe. Namen razgrnitve ni pridobivanje novih predlogov za spremembo namenske rabe, ker smo tovrstne aktivnosti že večkrat izvedli in so vsi podani predlogi zbrani v razgrnjenem gradivu. OPN bo razgrnjen še enkrat, predvidoma v mesecu marcu, zaključek projekta OPN pa je predviden konec leta 2021 s sprejetjem občinskega sveta,” sporočajo iz Občine Lendava.