Občina Lendava končno prejela Odlok o organiziranju in izvajanju JS socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Občinski svetniki Občine Lendava so na minulem 15. zasedanju občinskega sveta končno potrdili Odlok organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Občina do sedaj tega odloka ni imela, navedeno javno službo pa na podlagi sklepa takratnega župana iz leta 1998 opravlja sedanji Center za socialno delo Pomurje – enota Lendava.
Občina mora v skladu z 43. členom Zakona o socialnem varstvu zagotoviti mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu pomeni socialno oskrbo, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti in kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v organizirani obliki.

Občina do sedaj tega odloka ni imela, navedeno javno službo na podlagi sklepa takratnega župana iz leta 1998 opravlja sedanji Center za socialno delo Pomurje – enota Lendava. Ker pa je v navedenem sklepu določen samo izvajalec te javne službe, je zaradi izvajanja te službe potrebno urediti samo organizacijo službe, financiranje, določiti je potrebno upravičence do teh storitev, določiti vrsto in obseg storitev, postopek uveljavljanja pravic in postopek določanja cen teh storitev, je občinska uprava pripravila predlog odloka, ki je predložen v obravnavo na današnji seji.

V drugi obravnavi odlok sprejet

Občinski svet Občine Lendava je v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Lendava v predloženi obliki. Občinski svet Občine Lendava je na svoji 14. seji dne 7. oktobra 2020 izvedel prvo obravnavo predloga Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Lendava. Konkretnih predlogov svetnikov k spremembi določil predloga odloka ni bilo, so pa s strani članov občinskega sveta bila zastavljena vprašanja oziroma podane pobude za podrobnejšo obrazložitev členov odloka. Odgovori na vprašanja in pobude so bili podani že na sami seji. Na podlagi vprašanj svetnikov in zaznanih potreb pri izvajanju storitve, je občinska uprava dopolnila določila nekaterih členov predloga, odlok pa je tako bil sprejet.