Občina Lendava bo vključena v projekt “Občina po meri invalidov.” Blagoslov so podali tudi občinski svetniki

Občina Lendava in Medobčinsko društvo invalidov Lendava sta 13. maja v prostorih restavracije Krona v Mestni hiši Občine Lendava pripravila predstavitev projekta Občina po meri invalidov, da pa bo Občina Lendava tudi dejansko vstopila v omenjeni projekt, je bil potreben še blagoslov občinskega sveta. Ta je vstop v projekt soglasno potrdil.
Občinski svet je sicer že v prejšnjem mandatu na svoji 23. seji dne 7.11.2018 sprejel sklep o vključitvi Občine Lendava v projekt “Občina po meri invalidov,” vendar je bil s postopkovnega vidika ta sklep sprejet preuranjeno. Smernice Zveze delovnih invalidov Slovenije za priprave na vključitev v projekt in Pravilnik o pridobitvi listine “Občina po meri invalidov” namreč narekujeta, da mora biti pred sprejetjem sklepa o vključitvi Občine Lendava v projekt “Občina po meri invalidov” izvedena okrogla miza v organizaciji društva invalidov in občine z odgovornimi predstavniki javnosti, ki se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi organizacijami, ki delujejo na območju občine.

Na okrogli mizi, ki jo je sklicalo Medobčinsko društvo invalidov Lendava v sodelovanju z Občino Lendava, dne 13. 5. 2019, je župan Občine Lendava sprejel pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava o vključitvi Občine Lendava v projekt “Občina po meri invalidov.” Udeleženci okrogle mize so nadalje sprejeli sklep, da društva invalidov, ki delujejo na območju občine Lendava oziroma so v njih vključeni invalidi iz občine Lendava, soglašajo z vključitvijo v projekt “Občina po meri invalidov.” Iz tega razloga se je občinskemu svetu včeraj predlagalo, da o predlogu sklepa o pričetku projekta “Občina po meri invalidov” ter o imenovanju delovne skupine za izvedbo projekta in pridobitev listine “Občina po meri invalidov” ponovno odloči.

Občina želi z navedenim projektom doseči:
– večje osveščanje skupnosti o invalidih, njihovih posebnih potrebah, pravicah in zmožnostih;
– večjo skrb za zdravje, kar pomeni preprečevanje, zmanjšanje in odpravljanje posledic bolezni, okvar in invalidnosti;
– rehabilitacijske programe, ki omogočajo invalidom, da dosežejo in ohranjajo največjo možno samostojnost in kvaliteto življenja;
– strokovno – podporne storitve, to je mrežo servisnih služb za samostojnejše življenje invalidov;
– lažjo dostopnost stavb ter odpravo gradbenih in komunikacijskih ovir;
– večje zaposlitvene možnosti in zagotavljanje materialne varnosti;
– večje vzpodbude za družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete invalidov;
– udejstvovanje invalidov na vseh področjih družbenega življenja,
– več možnosti sodelovanja invalidov pri delu in življenju v lokalni skupnosti in oblikovanju njenih politik

Občina se s postavljenimi cilji zavzema za čim ugodnejše življenjske razmere in neodvisno življenje invalidov. Navedeni projekt je zelo obsežen, zahteva precejšnjo dokumentacijo in izvedbo aktivnosti, vse v skladu s Pravilnikom o pridobitvi listine “Občina po meri invalidov.” V primeru uspešnega kandidiranja in uspešne prijave ter realizacije projekta bo Občina Lendava postala invalidom prijazna občina na vseh področjih dela in življenja invalidov v občini. S tem pa bo omogočeno enakopravno vključevanje invalidov v vsakodnevno življenje v lokalni skupnosti ter olajšanje njihovih osnovnih življenjskih potreb. Z realizacijo projekta bo občina pridobila še dodano vrednost, saj bo izboljšala kakovost življenja vseh občanov, zlasti starejših, ki so zaradi raznih bolezni gibalno ovirani in ostalih, ki izkazujejo potrebo po tovrstnih odpravah ovir (na primer mamice z dojenčki, bolni itd.)

Listina “Občina po meri invalidov” je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.