Občina Lendava bo odpisala za 22.456 evrov terjatev

Občinski svetniki Občine Lendava so na minuli redni seji občinskega sveta podprli predlog sklepa o odpisu neizterljivih terjatev. Občina Lendava bo tako odpisala skupno kar 22.456 evrov terjatev, kar ji omogoča Zakon o javnih financah.
Po pregledu vloženih prijav terjatev upnika, Občine Lendava, v stečajnih postopkih (dolžniki pravne in fizične osebe) od leta 2007 je bilo ugotovljeno, da so se stečajni postopki za dolžnike pravnomočno zaključili oz. terjatev Občine ni bila vključena v stečajno maso. Iz dokumentacije o stečajnem postopku za posameznega dolžnika izhaja, da terjatev do Občine Lendava ni bila poplačana ali so v postopku stečaja bile dolžniku odpuščene obveznosti. Vsled navedenega je Občina predlagala, da se v knjigovodskih evidencah naredi odpis terjatev.

22.456 evrov terjatev je povzročilo skupno 20 dolžnikov

Zakon o javnih financah v tretjem odstavku 77. člena določa, da lahko župan do višine, določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Ker v odloku o proračunu pooblastilo županu za odpis dolgov ni dano, je predlog odpisa terjatev in sklep o odpisu terjatev obravnaval občinski svet. S tem je zagotovljena večja previdnost in večje soglasje pri odpisu terjatev.

Gre torej skupno za 20 primerov. V polovici primerov gre za osebne stečaje. Terjatve teh znašajo skupno nekaj več kot 2.000 evrov, terjatve stečajev podjetij znašajo za nekaj več kot 3.460 evrov, terjatve subjektov izbrisanih iz registra znašajo slabih 6.320 evrov, nepriznanih terjatev v stečajnem postopku pa je za 10.646 evrov.