Občina Lendava bo odpisala skupno 12.331 evrov, od tega kar 10.015 evrov KS Petišovci

Občina Lendava v svojih evidencah beleži skupno 12.331 evrov odprtih terjatev, ki pa jih bo odpisala, saj slednje več niso izterljive. KS Petišovci bo Občina odpisala kar 10.015 evrov, 2.316 evrov pa bo odpisanih skupno trem fizičnim osebam.
Odpis dolga KS Petišovci svetovalo Ministrstvo za finance

Terjatev do KS Petišovci se nanaša na dolg po kreditni pogodbi iz leta 2002, in sicer za plačilo obveznosti do raznih dobaviteljev. KS vse do danes svojih obveznosti po predmetni pogodbi ni poravnala, razen tega že nekaj let nima lastnih sredstev, ki bi lahko bili vir za plačilo teh obveznosti, kar pomeni, da ni pričakovati plačila teh obveznosti. Občina pa je prejela tudi obvestilo in priporočilo s strani Ministrstva za finance, da se predmetna terjatev naj odpiše.

Krediti iz leta 1993 in 1994

Druga skupina terjatev se nanaša na t.i. kredite za pospeševanje kmetijske dejavnosti. Kreditne pogodbe so bile sklenjene v letih 1993 in 1994, kar pomeni, da je pogodbe takrat še sklepal Izvršni svet občine Lendava. Slednje pogodbe so že zastarale in so neizterljive, razen tega je eden izmed dolžnikov v postopku osebnega stečaja, drugi je pokojni, za tretjega pa občina nima kreditne pogodbe, kar bi bila podlaga za izvršbo.

Zakon o javnih financah v tretjem odstavku 77. člena določa, da lahko župan do višine, določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.