Občina Lendava bo dodatno subvencionirala ekonomsko ceno vrtca, položnice staršem tako ostajajo enake

Na včerajšnjem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava, ki je tudi tokrat potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom, so prisotni občinski svetniki ter svetnice obravnavali cene programov vrtca. Zaradi vnovičnih sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in drugih sprememb ob začetku šolskega leta 2020/2021, ki vplivajo na stroške dela, bi se cena vrtca zvišala, a ker bo Občina zvišala subvencijo, cene v prihodnjem letu ostajajo enake.
Veljave cene programov Vrtca Lendava so bile potrjene lani decembra. V skladu s pravilnikom bi se uskladitev cen naj izvedla enkrat letno oz. če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Zaradi vnovičnih sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in drugih sprememb ob začetku šolskega leta 2020/2021, ki vplivajo na stroške dela, je uskladitev cen programov Vrtca Lendava potrebna, saj stroški dela predstavljajo bistveni element ekonomske cene.

Položnice ostajajo nespremenjene

Na podlagi predloga prejetega s strani Vrtca Lendava, je bil pripravljen prvoten predlog uskladitve ekonomske cene programov vrtca ter višina subvencij, ki jih je dne 11.12.2020 obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport. Odbor je k predlogu podal pozitivno mnenje s pobudo, da se s strani občinske uprave preuči možnost povišanja subvencije v vseh starostnih obdobjih v deležu, ki predstavlja povišanje cen programov za starše in sicer v višini 1,5 odstotka.

Občinska uprava je pobudo preučila in občinskemu svetu predlagala subvencije, ki cene, ki so izhodišče za izračun plačila staršev ohranjajo na ravni preteklega leta in se torej ne zvišujejo. Slednje bodo dosežene ob zvišanju subvencije za otroke v programih prvega starostnega obdobja iz dosedanjih 5 % na 7,5 %, v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3-4 let iz dosedanjega 1 % na 3,5 % ter iz dosedanjih 7 % na 8,5 % za otroke v oddelkih 2. starostnega obdobja.

Kaj zajema ekonomska cena vrtca?

Največji delež stroškov, zajetih v izračun ekonomske cene, predstavljajo stroški dela. Stroški dela bodo od 1. 9. 2020 naprej zaradi pridobitve pravice javnih uslužbencev do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljevanju Aneks h Kolektivni pogodbi) in zaradi izplačevanja redne delovne uspešnosti zaposlenim višji. Stroški dela zaposlenih izven oddelkov se enakomerno porazdelijo na vse otroke, medtem ko se stroški zaposlenih v oddelkih porazdelijo med otroke znotraj istovrstnih oddelkov.

Stroški dela za posamezne vrste oddelkov so zato odvisni tudi od kadrovske zasedbe (nazivi in napredovanja strokovnih delavcev) ter upokojitev strokovnih delavcev znotraj posameznih vrst oddelkov. V ceno vseh programov sta všteti dve jubilejni nagradi za zaposlene izven oddelkov v skupni vrednosti 1.039,52 € oziroma 0,26 € na otroka/mesec.