Občina Kobilje prodaja poslovne prostore

Občina Kobilje objavlja javni razpis za prodajo poslovnih prostorov v pritličju stanovanjsko-trgovskega objekta, na naslovu Kobilje 36, po načinu javnega zbiranja ponudb.

Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,50/14, 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kobilje za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kobilje na svoji 11. redni seji 09.03.2016 in Prve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kobilje za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kobilje na svoji 12. redni seji 25.05.2016, Občina Kobilje objavlja javni razpis za prodajo poslovnih prostorov v pritličju stanovanjsko-trgovskega objekta, na naslovu Kobilje 36, po načinu javnega zbiranja ponudb.

Predmet prodaje sta dva poslovna prostora, in sicer:

kobilje-tabela

Popolne ponudbe z vsemi prilogami je treba poslati prodajalcu do 26.07.2016 do 12.00 ure. Ponudniki morajo poslati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Ponudba za nakup nepremičnine Kobilje 36 št. ……« (na koncu oznake se navede zap. št. predmeta prodaje t.j. P01 oz P02) na naslov: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje. Na ovojnici mora biti tudi točen naslov ponudnika

Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 28.07.2016 s pričetkom ob 12.00 uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 v sejni sobi.

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine Kobilje www.kobilje.si.

Dodatne in podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled predmetov prodaje dobijo interesenti na Občini Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje, pri kontaktni osebi Boštjanu Horvatu, tel. št.: +386 2 579 92 20 e-pošta: obcina@kobilje.si.

Štev.: 00 2016-0102-0001

kobilje-tloris

Oglasno sporočilo