Občina Črenšovci: Sprejet proračun za letošnje leto

“Proračun za leto 2021 je investicijsko naravnan. Želimo si, da planirane investicije tudi uresničimo in da projektov, za katere pričakujemo tudi evropska in državna sredstva, ne bo potrebno spet prelagati,” so sporočili iz Občine Črenšovci.
Občina načrtuje, da bo za investicije v letu 2021 namenila 1,47 milijona evrov. Največji delež predstavljata investiciji v posodobitev obeh čistilnih naprav, izgradnjo dveh kolesarskih stez Žižki-Velika Polana in Gornja Bistrica-Melinci. V letošnjem letu nameravajo pričeti z drugim delom ureditve vaškega jedra v Črenšovcih, modernizacijo igrišč v športnem parku Črenšovci, odkupiti zemljišče v Žižkih za namen izgradnje doma starejših in v celoti prenoviti objekt Kantine ob Muri na Bistrici. V proračun so uvrščene tudi številne manjše investicije, razporejene po vseh vaseh naše občine. Izvedli bomo tudi vzdrževalna dela na objektih stari gasilski dom Žižki, mrliške vežice in okolico v Črenšovcih, Srednji in Gornji Bistrici.

Poskrbeli bomo tudi za ustrezen dostop invalidom v občinsko zgradbo, nabavili avto za režijski obrat in prevoze starejših občanov, razširili cesto z novim pločnikom v Trnju in pri večgeneracijskem centru uredili rusko kegljišče na prostem. Nadaljujejo se tudi aktivnosti v zvezi s tretjim vodnim virom in rešitvijo problema pretople pitne vode. Pridobljeno je dovoljenje za raziskavo podzemnih voda na lokaciji pri Muri na Dolnji Bistrici. Občine, vključene v sistem A so se dogovorile, da se bodo letos te raziskave izvajale, stroške le-teh pa si bodo občine razdelile. V proračunu so v ta namen zagotovili 16.000 evrov.

“Naša prva skrb mora biti skrb za ljudi, občane in občanke oziroma socialno področje. Občina bo v letu 2021 še naprej namenjala razne pomoči in spodbude za občane, društva, nevladne organizacije, podjetja in kmete. Za tekoče transfere bo letos namenjenih 1,38 milijona evrov S strani občanov so bila v javni razpravi izpostavljena tudi vprašanja, kdaj bo zgrajena kolesarska steza Črenšovci – Gomilica. Za ta projekt ima občina že v celoti pripravljeno projektno dokumentacijo, v letu 2021 bomo pristopili k pridobivanju soglasij za odkupe zemljišč. Projekt je dan v nabor prioritetnih evropskih projektov za pridobitev evropskih sredstev in predvidoma v mesecu marcu 2021 bomo prejeli informacijo o nadaljnjih aktivnostih.

Prav tako je bil podan predlog za ureditev sprehajalne poti ob potoku Črnec. Aktivnosti glede ureditve in nadaljnjega urejanja potoka in območja ob potoku smo sprožili v začetku lanskega leta. Izveden je bil sestanek z Direkcijo RS za vode, na katerem smo se dogovorili, da bomo, ko bodo razmere dopuščale, organizirali sestanek v zvezi s problematiko potoka in poti ob njem z DRSV, Zavodom za varstvo narave in lastniki zemljišč ob potoku in si odgovorili na vprašanje, katere projekte bi ob potoku načrtovali in izvajali. Takoj, ko bodo razmere dopuščale, bomo to srečanje tudi izvedli,” so še sporočili iz Občine Črenšovci.