Občina Črenšovci: Nekaj več kot 23 tisočakov za financiranje športa

Občina Črenšovci z Odlokom o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 zagotavlja proračunska sredstva Občine Črenšovci, ki so namenjena izvajanju programov v občini in sicer v višini 23.190 evrov. Predlog so na včerajšnjem 5. zasedanju občinskega sveta občinski svetniki sprejeli.
Občina Črenšovci bo za sofinanciranje letnega programa športa, ki je v skladu z Nacionalnim programom športa, letos namenila 23.190 evrov. Za interesno vzgojo predšolskih in šolskih otrok bodo v Črenšovcih namenili 10% sredstev namenjenih izvajanju športnih programov v občini, kar je 2.319 evrov.

Za športno vzgojo otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport bo občina namenila 9.276 evrov, oz. 40% sredstev namenjenih izvajanju športnih programov. Za kakovostni in vrhunski šport bo namenjenih 20% sredstev, kar v praksi torej pomeni 4.638 evrov, iz tega pa se sofinancirajo športna društva, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih panožnih zvez.

Za športno rekreacijo bo namenjenih 6% sredstev, kar je 1.391 evrov, iz denarja pa se lahko financirajo le športna društva, ki se ukvarjajo izključno z rekreacijo. Prav toliko odstotkov finančnih sredstev bodo namenili izobraževanju v športu, torej licenčni tečaji in izobraževanje za pridobitev z zakonom predpisane izobrazbe in izobraževanja trenerjev po programih Fakultete za šport in panožnih zvez.

Za delovanje športnih društev bo namenjenih 15% sredstev namenjenih izvajanju športnih programov v občini, kar je torej 3.478 evrov. Za športne prireditve bo moč izčrpati največ 695 evrov občinskih sredstev. Komisija za šport bo pregledala načrtovane naloge na področju organizacije športne prireditve, ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter določi tiste prireditve, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna, pri čemer upošteva zastopanost športnih panog. Prednost imajo prireditve, na katerih se zagotavlja medobčinska udeležba in tiste, ki imajo status tradicionalne prireditve.

“Komisija glede na ocenjene stroške in zagotovljena namenska sredstva v tem letnem programu določi delež sofinanciranja, ki pa ne sme presegati 30 %. Odobrena sredstva se realizirajo na podlagi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo namensko rabo sredstev. V primeru, da za katero od vsebini ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo. Občina lahko med drugim omeji obseg sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi polletnega oz. letnega poročila ali na podlagi izvedenega nadzora izvajanja programov ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o financiranju športnih programov za leto 2018,” so zapisali pri Občini Črenšovci.