Nova, skupna kolesarska steza na območju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje bo zgrajena do leta 2022

Stanje kolesarske infrastrukture v Pomurski regiji je pomanjkljivo. Pogoji za rekreativne kolesarje so nekoliko boljši kot za vsakodnevne kolesarje, za katere je problematična predvsem dostopnost in povezanost kolesarskega omrežja. Ravno z izgradnjo manjkajočih delov kolesarskih povezav na območju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, bo vzpostavljena skupna in hkrati neprekinjena kolesarska pot od Lendave čez Dobrovnik v Kobilje. Projekt bo izveden do leta 2022.
Projekt predvideva izgradnjo kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje, ki smiselno povezuje tri občine v okviru upravne enote Lendava. Značilnost trase Lendava – Dobrovnik – Kobilje (cca 19 km) je predvsem, da je kolesarska infrastruktura v precejšnji meri že zgrajena a še vedno obstajajo manjkajoči deli v skupni razdalji 5.008m, ki pa resno ogrožajo varno kolesarjenje in so bistveni razlog za zmanjšano uporabo obstoječe kolesarske infrastrukture.

Prav ti manjkajoči odseki tako onemogočajo varno kolesarjenje med Lendavo in zaledjem ter ostalimi občinami, zato je ključno, da v okviru projekta dogradimo manjkajočo infrastrukturo in tako sledimo ciljem regije ter operativnim programom na ravni EU, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije uporabljajo kolesa. Varno kolesarjenje med Lendavo in Dobrovnikom se konča ob mostovih, odsekih, ki niso primerni za kolesarje (saj manjka del kolesarske povezave). Med Dobrovnikom in Kobiljem je potrebno vzpostaviti varno kolesarsko povezavo, zdaj je le ta omogočena v določenem odseku, ves ostali del pa poteka po cesti za avtomobile.

Občine, ki so vključene v projekt predstavljajo pomembno vlogo v regiji, še posebej zato, ker so v dveh občinah prisotni dve manjšini (romska in madžarska). Kobilje pa (kjer je predviden zaključek kolesarske steze) leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko – madžarski meji, in spada tudi pod območje Krajinskega parka Goričko, zato je pomembno, da se tudi znotraj parka spodbuja multimodalna mobilnost in je ena redkih občin iz KPG, ki lahko še upraviči izgradnjo kolesarske povezave v skladu z merili Dogovora za razvoj regij.

Tako bodo v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:
1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje (zgrajeni paralelno z obstoječim cestnim mostom)
2. Izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci – Radmožanci
3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje
4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje
5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje
6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik

Na relaciji, ki obsega okrog 19 km, manjkajo manjši odseki, na katere je potrebno umestiti ustrezno infrastrukturo za zaključeno celoto in vzpostavitev varnega kolesarjenja za občane teh treh občin. Govorimo lahko o enem izmed prvih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti na tem območju. Prispevalo se bo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečala privlačnost in kakovost urbanega okolja.

Investicija se bo predvidoma izvedla v letu 2019 in 2020, kar pomeni, da bo investicija daljša od obdobja enega leta. Skupna vrednost investicije znaša 1.058.100,00 evrov, od katerih bo evropskih sredstev za 269.364 evrov, nacionalnih sredstev za 99.360 evrov in občinskih sredstev za 582.202 evrov. Projektna skupina bo delovala v prostorih Občine Lendava in na samih lokacijah naložbe v vseh treh občinah.