Nov stanovanjski blok: Občina Lendava skladu v odkup tudi uradno ponudila zemljišče

Vse do leta 2023 ima Stanovanjski sklad republike Slovenije namen skupno zagotoviti kar 2.194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, od tega jih želi v letu 2021 zgraditi vsaj 1.000. Občina Lendava je bila uspešna na razpisu omenjenega sklada, tokrat pa se je odzvala na javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 in skladu tudi uradno ponudila zemljišče v nakup.
Stanovanjski sklad RS (SSRS) je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva, s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva.

“Občina Lendava je dne 22.10.2020 poslala ponudbo za odkup sedmih komunalno opremljenih zemljišč predvidenih za gradnjo večstanovanjskih objektov v Lendavi, ki so predmet te namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ter se tako prijavila na javni poziv. Nadzorni svet Sklada je na 79. seji, dne 16.06.2021 podal soglasje k sklenitvi neposredne (kupoprodajne) pogodbe, s čimer je jasno podana izjava o interesu za nakup stavbnih zemljišč, ki so predmet te namere o sklenitvi neposredne pogodbe,” so sporočili iz Občine Lendava.

Občina Lendava je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe na podlagi 4. alineje 1. odstavka 54. člena ZSPDSLS-1. Ker je pridobitelj pravna oseba javnega prava, se, ne glede na vrednost predmeta prodaje, lahko sklene neposredna pogodba. “Občina Lendava in Sklad sta predhodno opravila pogajanja ter soglašata s ceno, prav tako sta se dogovorila o drugih okoliščinah pravnega posla. Ne glede na navedeno, si upravljavec pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, postopek prodaje ustavi. Cena stavbnih zemljišč, ki so predmet prodaje, znaša 182.900,00 EUR. V ceni ni opredeljen 22% DDV, ki se obračuna na računu, ki bo izstavljen kupcu,” so zaključili na Občini Lendava.

7 zemljišč, ki se nahajajo za vrtcem v Župančičevi ulici