Notranja revizija na Občini Črenšovci na pdročju gospodarskih javnih služb za leto 2018 ugotovila pomanjkljivosti

Družba za notranjo revizijo je v okviru redne letne notranje revizije poslovanja Občine Črenšovci presojala o ustreznosti izvajanja gospodarskih javnih služb v letu 2018. Revizija je torej bila opravljena na enem področju poslovanja, in je pokazala na določene pomanjkljivosti, ki pa pomembno vplivajo na gospodarno oz. zakonito porabo sredstev.
“Ugotovljeno je bilo, da občina na področju izvajanja gospodarskih javnih služb ni imela vzpostavljenega povsem zanesljivega sistema notranjih kontrol, saj statuta in odloka o gospodarskih službah ni prilagajala zakonskim spremembam o vrstah gospodarskih javnih služb in dejanskim spremembam glede načina izvajanja posameznih javnih služb. Ugotovljena so bila tudi določena odstopanja pri cenah posameznih komunalnih storitev, ki odstopajo od predpisov ali od cen storitev primerljivih podjetij. Občini smo podali več priporočil, z upoštevanjem katerih se bodo notranje kontrole na tem področju dodatno okrepile, tveganja za napake pa dodatno znižala,” so zapisali pri podjetju D.N.R. iz Črešnjevcev, izvajalcu revizije.

Skladno z določbo 17. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, mora predstojnik v roku, ki ni daljši od devetdesetih dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol, ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti notranjega revizorja. Z revizijo je bilo ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti, ki pomembno vplivajo na gospodarno in/ali zakonito porabo sredstev, nobena od njih pa ni neposredno povezana s tveganjem, da bi bil v primeru inšpekcijskega nadzora zoper revidiranca ali zoper odgovorno osebo revidiranca uveden prekrškovni postopek.

“Ker so bile ugotovljene pomembnejše pomanjkljivosti v delovanju notranjih kontrol, ki jih tekam revizijskega postopka Občina ni mogla v celoti odpraviti, odprava nepravilnosti pa je vezana predvsem na sprejem novega odloka o gospodarskih lavnih službah, ki ga je občina že pričela pripravljati, revidirancu ni potrebno pripraviti odzivnega poročila. Poudarjamo še, da dopuščamo možnost, da v okviru izvedene revizije poslovanja občine niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih pri izvajanju naših postopkov smatrali kot bistvene ali s katerimi morda nismo bili seznanjeni, a bi lahko vplivale na naše poročilo. Ugotovitve v tem poročilu namreč temeljijo le na podlagi pregleda dokumentov, ki smo jih prejeli s strani Občine, zato posledično ne morejo biti razširjene na vse poslovne dogodke oz. na poslovanje občine kot celote,” so še zapisali pri podjetju D.N.R. iz Črešnjevcev, izvajalcu revizije.