Nogometna akademija: Občinski svet Občine Lendava včeraj predloga nogometnega društva Lendava 1903 ni podprl

Občinski svetniki so na včerajšnji 22. redni seji vnovič odločali o tem, ali bodo Nogometnemu društvu Lendava 1903, ki mu je občina leta 2018 podelila stavbno pravico na zemljišču za gradnjo objektov nogometne akademije za 20 let, podaljšali uporabo za izvajanje dejavnosti športa in rekreacije (ne stavbne pravice). In to vsaj še za 30 let po prenehanju pogodbe o podeljeni brezplačni stavbni pravici. Enkrat so svetniki o tej temi že razpravljali, vendar odločitve takrat niso sprejeli, tokrat pa so jo zavrnili.
Občina Lendava je dne 14.4.2018 ob predhodnem soglasju občinskega sveta z 20. seje z dne 12.4.2018 sklenila pogodbo o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na zemljišču, parcelna številka 6782/1 k.o. 166 Lendava, za namen izgradnje športne infrastrukture v korist imetnika stavbne pravice Nogometno društvo Lendava 1903. Stavbna pravica je ustanovljena za dobo 20 let, to je do 13.4.2038.

Občina je izgradnjo športne infrastrukture na navedenem zemljišču podprla tako, da je za namen izgradnje dala na razpolago svoje zemljišče. Status tega zemljišča ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava, pri čemer je podrobnejša namenska raba zemljišča; območje za šport in rekreacijo in območje za centralne dejavnosti. Tako so na navedenem zemljišču dopustne naslednje dejavnosti; centralne dejavnosti, objekti in ureditve za šport in rekreacijo.

Izgradnja športnega, ki je sofinanciran tudi iz sredstev ustanove Bethlen Gábor, je v teku. Občinski svet Občine Lendava je na svoji 21. seji dne 30.3.2022 že obravnaval vlogo Nogometnega društva Lendava 1903, s katero je ta zaprosil za soglasje, da se objekt nogometne akademije tudi po poteku 20 letne dobe stavbne pravice še vsaj 30 let uporablja za športne namene.

Stališča večine občinskih svetnikov so bila enaka kot na minuli seji

V razpravi je večina svetnikov bila enotnih, da predloga o uporabi tega zemljišča v športne namene za nadaljnjih 30 let po prenehanju stavbne pravice ne morejo sprejeti, saj ne bi bilo korektno da bodoče generacije veže sklep občinskega sveta glede uporabe tega zemljišča. Svetniki so tudi menili, da je Občina interes po uporabi tega zemljišča za športne namene že izrazila leta 2018, ko je podelila stavbno pravico. Svetniki so tudi ugotavljali, da je namen uporabe tega zemljišča za športne namene jasno razviden iz veljavnih prostorskih planov, kakor tudi iz novega občinskega prostorskega načrta.

Se bo gradnja ustavila? Nekaj svetnikov je bilo mnenja, da gre za grožnje

V svoji vlogi je ND Lendava 1903 podalo obrazložitev, da potrebna sredstva za investicijo Akademije – Športnega centra zagotavlja madžarska država preko sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, ki je kot zavarovanje za financiranje v prvem krogu zaprosilo za vpis hipoteke, ki ga občina ni mogla zagotoviti, zato je  zaprošeno za sklep občinskega sveta glede soglasja za uporabo objekta v športne namene vsaj še 30 let po poteku pogodbe o stavbni pravici. Društvo v svoji vlogi še navaja, da v primeru, če navedenega sklepa občinskega sveta ne bo prejel, se lahko sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt odloči za prekinitev financiranja in se naložba lahko prekine.

“Občina vsekakor želi, da se njena nepremičnina skupaj s športnim objektom investitorja namenja športu in ne za druge namene, zato je to namensko rabo tega območja / zemljišča ohranila tudi v predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Lendava in s tem utemeljila namensko rabo zemljišča za športne namene tudi v prihodnje. In nenazadnje je vsak sklep občinskega sveta mogoče spremeniti, seveda z določenim razlogom oziroma ob spremenjenih okoliščinah in novih dejstvih. Tako bi v primeru podeljenega soglasja k vlogi ND Lendava 1903 kasneje bilo možno sklep tudi spremeniti, kot že navedeno z določenim razlogom oziroma ob spremenjenih okoliščinah,” so zapisali v gradivu.