Nepremičnine mejnega prehoda Gederovci kmalu znova na prodaj

Vlada je na seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s problematiko objekta stavbe nekdanjega mejnega prehoda v Gederovcih.

Nepremičnine opuščenega mejnega prehoda Gederovci je v letu 2008 Ministrstvo za pravosodje pridobilo na internem trgu od Ministrstva za javno upravo in jih še istega leta preneslo v upravljanje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki naj bi v njih uredila prostore za izvajanje uklonilnega zapora. Po prevzemu nepremičnin je bilo ugotovljeno, da objekt ni ustrezen za izvrševanje kazni zapora (primeren je za pisarniško dejavnost), problematična je tudi bližina državne meje.

Nepremičnine je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2014 želela dvakrat prodati na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb, vendar postopka nista bila uspešna, čeprav so v času, odkar je nepremičnina v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, različne fizične in pravne osebe pošiljale vloge in povpraševale o možnostih nakupa nepremičnin.

Prostore bi brezplačno imela občina Tišina, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pa se s tem ne strinja

Ves čas, odkar so nepremičnine v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, si jih brezplačno v razvojne namene prizadeva pridobiti Občina Tišina, in sicer na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Postopek je bil s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 16. 11. 2016 ustavljen, saj se Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij z brezplačnim prenosom na Občino Tišina ne strinja. Gre namreč za nepremično premoženje, s katerega prodajo bi Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pridobila nujno potrebna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih delujejo zavodi za prestajanje kazni zapora, in za nakup opreme, ki jo uporabljajo zaprte osebe in zaposleni v zavodih.

V januarju 2017 bo naročena nova cenitev objekta in predvidoma konec januarja se bo začel tudi nov postopek prodaje nepremičnin po postopku javnega zbiranja ponudb.