Namesto Balažka Nađ, namesto Močneka pa Šabjanova

Po tem, ko sta kot občinska svetnika odstopila nekdanji župan mag. Anton Balažek in nekoliko kasneje za njim še Otto Močnek, je po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet Občine Lendava včeraj, na svoji 9. redni seji, potrdil dva nova člana.
Dne 14.10.2019, je mag. Anton Balažek (DeSUS), član občinskega sveta podal odstopno izjavo. O odstopu sta bila seznanjena Občinska volilna komisija Lendava in občinski svet, ki je o seznanitvi na svoji 8. seji dne 16.10.2019 sprejel tudi sklep. Dne 29.10.2019 je odstopno izjavo kot član občinskega sveta podal tudi Otto Močnek (SDS). O njegovem odstopu sta bila prav tako obveščena Občinska volilna komisija Lendava in občinski svet, ki je o seznanitvi na svoji 4. korespondenčni seji dne 6.11.2019 sprejel tudi sklep.

V postopku, ki ga je vodila Občinska volilna komisija Lendava, je le-ta ugotovila, da je omenjenima članoma občinskega sveta na podlagi tretjega odstavka 37. a. člena Zakona o lokalni samoupravi zaradi odstopa prenehal mandat člana občinskega sveta Občine Lendava. Občinska volilna komisija je v prvem primeru ugotovila, da je mandat člana občinskega sveta Občine Lendava zaradi nesprejema mandata predhodne kandidatke na listi DeSUS prešel na naslednjega kandidata z iste liste, to je Draga Nađ. V drugem primeru pa je Občinska volilna komisija ugotovila, da da je mandat člana občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjega kandidata z iste liste, to je torej na Evo Šabjan.

Občinska volilna komisija je tako v skladu z zakonodajo s področja volilnih opravil izvedla postopek imenovanja nadomestnih članov. Ta je dne 13.11.2019 in 15.11.2019 izdala ugotovitvena sklepa, ki sta skupaj z dokumentacijo, z namenom nadaljnjega postopka, bila predana Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta je na svoji 5. seji, dne 18.11.2019 pregledala verodostojno dokumentacijo Občinske volilne komisije v tej zadevi in sestavila poročili, ki ju je skupaj s sklepi komisije posredovala občinskemu svetu v odločanje. Ta je oba nova člana občinskega sveta tudi potrdil.

S potrditvijo mandata dvema novima – nadomestnima članoma občinskega sveta bo ta vnovič deloval v polni sestavi v skladu z določili Statuta Občine Lendava. Seje se je včeraj Drago Nađ že udeležil, Šabjanova pa je bila odsotna zaradi bolezni.