Nafta petrochem: Kupnina za premoženje v stečajnem postopku plačana, a z zamudo

Kot kaže, se dolgoletna zgodba s prodajo premoženja nekdaj velikega podjetja Nafta Petrochem zaključuje. Kupec iz egiptovske prestolnice Kairo je plačal celotno kupnino, to je sicer storil z zamudo in tako je podjetje dokončno prodano. Ara je bila vplačana lanskega novembra.
V predhodnem poročevalnem obdobju je bila podpisana Prodajna pogodba za Industrijski kompleks v Trimlinih in 51% poslovni delež v družbi Industrijske storitve d.o.o. Kupec je dne 18.11.2021 vplačal aro v višini 140.000 evrov (5% kupnine). Dne 19.11.2021 je bil sklenjen Dodatek k prodajni pogodbi za Industrijski kompleks in 51% poslovni delež v družbi Industrijske storitve d.o.o., v katerem sta se prodajalec in kupec dogovorila, da kljub zamudi kupca s plačilom are, prodajna pogodba ostane v celoti v veljavi, saj je upravitelj ocenil, da je do zamude prišlo iz opravičljivih razlogov.

Spomnimo: Predkupna upravičenca Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava in družb Liberty Two Methanol LLC iz ZDA, kot smo že poročali, nista uveljavljala predkupne pravice za nakup nepremičnin, premičnin ter 51% poslovnega deleža v družbi Industrijske storitve d.o.o.

Zamuda pri plačilu

Sklep sodišča o soglasju k prodajni pogodbi je postal pravnomočen 27.01.2022. Kupec do konca poročevalnega obdobja in do izdaje tega rednega poročila še ni nakazal preostalega dela kupnine. Po pojasnilu kupca je zamuda pri plačilu preostalega dela kupnine posledica dveh izvedenih skrbnih pregledov zaradi neposredne tuje naložbe pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in zaradi skrbnega pregleda Nove Ljubljanske banke d.d.

Kupec je konec poročevalnega obdobja obvestil stečajnega upravitelja, da je pridobil oba pozitivna menja od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Nove Ljubljanske banke d.d. in da je financer nakupa dal Centralni banki v Egiptu nalog za aktivacijo akreditiva. Zaradi vojaških spopadov v Evropi se je tudi postopek izdaje akreditiva pri poslovni banki v Egiptu zavlekel, zaradi dodatnega nadzora Centralne banke v Egiptu, kar pred vojnim stanjem ni bilo potrebno in ni bil pogoj za sprostitev.

Po naših informacijah kupca zanima predvsem obrat formalina, natančneje tovarna F2, ki je bila odprta leta 2009 (takrat je bila zgrajena za 6,8 milijona evrov) in, ki je prenehala delovati leta 2014, Nafta Petrochem pa se je zanjo zadolžila. Kot nova je tovarna formalina F2 v zagonu torej bila le pet let, tukaj pa sta še obrata F1 in F3. Egipčani želijo, kot kaže, vitalne dele petrokemijske proizvodnje demontirati in odpeljati, tukaj pa ne gre zgolj za postrojenja, temveč tudi za ostale objekte in zemljišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je sklep o začetku stečajnega postopka nad podjetjem sprejelo dne 09.09.2014.