Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ostaja nespremenjeno tudi v letu 2019

Občinski svet občine Lendava je na svoji 7. seji dne 23.12.2015 sprejel sklep o vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2016. Ker občinski svet za leto 2017 in 2018 nove vrednosti točke NUSZ ni določil, je v teh letih veljala vrednost točke NUSZ iz leta 2016. Vrednost točke ostaja enaka tudi v letu 2019.
Predlagatelj, župan mag. Anton Balažek meni, da tudi za leto 2019 ni razlogov po spremembi vrednosti točke NUSZ, zato je občinskemu svetu na korespondenčni seji predlagal, da sprejme ugotovitveni sklep o višini vrednosti točke NUSZ za leto 2019 v isti višini kot je ta vrednost znašala za leto 2016.

Glede na nespremenjeno vrednost točke NUSZ za leto 2019 ni predvidenih sprememb v finančnih prihodkih proračuna. Občinski svet je soglašal, da vrednost točke za NUSZ v letu 2018 ostaja nespremenjena iz leta 2016 in znaša za fizične osebe 0,000467115 EUR in za pravne osebe 0,0004917 EUR.

Davčni organ izdaja odločbe o NUSZ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. Na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov se na območjih, ki jih določi občina z odlokom, plačuje NUSZ. Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča. Podatke, ki so podlaga za odmero NUSZ, posreduje občina pristojnemu finančnemu uradu, ki izda odločbo.