Način izvajanja GJS odvoza odpadkov se v letu 2021 ne spreminja, problematika ločevanja ostaja, sprememba količine namenskih vreč

Izvajalec gospodarske javne službe (GJS) odvoza odpadkov, Eko-Park d.o.o. je na minulem zasedanju občinskega sveta za leto 2021 predlagal ohranitev načina izvajanja omenjene javne službe z enako frekvenco odvozov, kot je ta v letu 2020, saj zaznava, da je takšen način ustrezen, kakor tudi utečen in sprejemljiv za uporabnike. Predlog je bil sprejet. Ob tem pa iz lendavskega komunalnega podjetja sporočajo, da problematika ločevanja odpadkov ostaja.
V letu 2021 izvajalec javne službe načrtuje pozitiven poslovni izid v višini 3,5 tisoč evrov, pri čemer načrtovani prihodki znašajo 431.000,00 evrov in načrtovani odhodki 427.500,00 evrov. Finančni rezultat temelji na trenutno veljavnih cenah javne službe. Načrtovana količina zbranih komunalnih odpadkov za leto 2021 znaša 2.980 ton, so zapisali. “Finančni kazalniki bodo/bi lahko malenkostno odstopali, in sicer zaradi določitve nove predračunske cene javne služb za obdobje od 01.04.2021 do 31.03.2022, katero je izvajalec bil dolžan predložiti Občini Lendava v potrditev najkasneje do konca marca letošnjega leta. V kolikor gre pri novi predračunski ceni storitve za 10 odstotno ali višje odstopanje, je potrjevanje cene v pristojnosti Občinskega sveta Občine Lendava, v nasprotnem primeru pa ne,” so dejali na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava.

Pravilno ločeni le BIO odpadki

Problematika ločevanja odpadkov pri ostalih uporabnikih je podobna kot v večstanovanjskih objektih. Večinoma se pravilno ločujejo BIO odpadki, papir in embalaža, medtem ko se med mešani komunalni odpad še zmeraj odlagajo odpadki, ki tja ne sodijo. “Za večji red na tem področju bo potrebno ponovno izvesti preverjanje ločevanja odpadkov pri uporabnikih s strani nadzornega organa in izvajalca GJS ter uporabnike z opozorili oz. v skrajnem primeru s predpisanimi globami prisiliti k spoštovanju predpisov. V letu 2020 je bila izvedena s strani pooblaščene inštitucije sortirna analiza. Izvajalec GJS bo občinski svet seznanil z rezultati analize takoj, ko jih prejme,” so zapisali.

Odvoz odpadkov samo v predpisanih vrečah in zabojnikih

“Presežne odpadke, ki niso v prepisanih posodah ali vrečah, označenih z logotipom izvajalca javne službe, izvajalec javne službe ni dolžan odpeljati. Ta problem je v preteklih letih postal izrazit predvsem pri zbiranju in odvozu mešane embalaže, saj se na posameznih odjemnih mestih pojavlja večja količina embalaže v nenamenskih vrečah (problematika je izrazita tudi pri uporabnikih iz romskega naselja v Dolgi vasi). V letu 2021 izvajalec javne službe ne bo odvažal odpadkov, ki niso pripravljeni za odvoz v predpisanih posodah oz. namenskih večah,” so sporočili iz podjetja Eko-Park d.o.o.

Sprememba količine namenskih vreč

Izvajalec predlaga, da ostanejo določila terminskega plana nespremenjena glede režima odvoza odpadkov in volumna zabojnikov glede na število oseb v gospodinjstvu ter, da se v letu 2021 obračun storitev glede na število oseb v gospodinjstvu izvaja v skladu s terminskim planom. Predlagana je sprememba količine namenskih vreč za zbiranje mešane embalaže in sicer gospodinjstva z obračunskim volumnom 60 litrov, prejmejo 12 vreč letno, gospodinjstva z obračunskim z volumnom 120 litrov 24 vreč letno, ter z gospodinjstva z obračunskim volumnom 240 litrov 48 vreč letno.