Murskosoboška občina načrtuje, da bo prejela milijon evrov nepovratnih sredstev

Skupščina Združenja Mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne infrastrukture. Mestna občina Murska Sobota načrtuje da bo iz tega naslova za urejanje kolesarskih povezav v skupni vrednosti 1.407.213 EUR prejela skoraj milijon evrov nepovratnih sredstev.
Podlaga za prijavo projekta je bila v letu 2017 sprejeta Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, s katero so bile ugotovljene šibke točke v urbanem območju občine. Mestna občina Murska Sobota si prizadeva za trajnostno mobilnost, ter spodbuja dnevno mobilnost s kolesom, zato postopoma ureja in gradi kolesarsko mrežo v mestu in primestnih naseljih.

Za uresničevanje ciljev projekta trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN bodo v letih 2018 in 2019 Murski Soboti izvedene naslednje aktivnosti:

– ureditev manjkajočih hodnikov za kolesarje ob Slomškovi, Lendavski, Gregorčičevi ulici v Murski Soboti in kolesarske povezave med Mursko Soboto in Rakičanom,

– rekonstrukcija obstoječih križišč v krožišče na dvignjenem platoju na Gregorčičevi ulici (križišče z Ulico Staneta Rozmana, z Ulico Arhitekta Novaka in s Slomškovo ulico),

– zasaditev zelenih pasov ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in obstranskih parkirišč ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– umestitev urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– ureditev pokritih parkirišč za kolesa (ob Lendavski ulici v Murski Soboti in na Gregorčičevi ulici pred križiščem s Slomškovo ulico na pločniku).

V sklopu urejanja kolesarskih povezav z mehanizmom CTN je tako v letu 2018 načrtovana rekonstrukcija obstoječe kolesarske steze ob Lendavski ulici v Murski Soboti (pred bloki in trgovino Mercator), ki bo dopolnjena s hodnikom v skupni dolžini 120 m.

Prav tako se v letu 2018 načrtuje izvedba kolesarskega pasu z vzhodne in zahodne strani Gregorčičeve ulice, od križišča s Slomškovo ulico do križišča z Ulico Staneta Rozmana, v skupni dolžini 400 m. Z izvedbo kolesarskega pasu bo zagotovljeno prijaznejše odvijanje prometa za vse uporabnike, s poudarkom zagotavljanja varnosti in udobnosti za kolesarje in pešce.

V letu 2019 se načrtuje tudi izvedba kolesarske povezave na južni strani Slomškove ulice med križiščem s Cankarjevo ulico na zahodu in križiščem na Gregorčičevo ulico na vzhodu. V letu 2019 je predvidena tudi rekonstrukcija dvosmerne kolesarske steze Murska Sobota – Rakičan od križišča pri bencinskem servisu MOL (Mala Nova ulica) do krožnega križišča pri uvozu k Splošni bolnišnici Murska Sobota v celotni dolžini 1.126 m.

S potrditvijo izbrane operacije za sofinanciranje z mehanizmom CTN so uspešno zaključili prvo fazo prijave za pridobitev evropskih sredstev. Na MOMS pričakujejo, da bo predvidoma do konca pomladi 2018 uspešno zaključena tudi druga faza prijave, ki bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo. Po pridobitvi odločitve o podpori bomo na Mestni občini Murska Sobota začeli s samo izvedbo projekta.