Murska Sobota: Celovita ureditev Kroške ulice

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in direktor podjetja PROHAUS d.o.o. Klemen Zajc, izvajalec gradbenih del sta podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del za celovito ureditev Kroške ulice v Murski Soboti. Župan je pogodbo podpisal tudi z direktorjem podjetja Atrij d.o.o. Antonom Kolaričem, izvajalcem gradbenega nadzora. Ureditev Kroške ulice poteka v sklopu projekta Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza in bo sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti.
Investicija, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter celovita obnova ulice, se bo začela v prvih dneh avgusta, dela bodo potekala na celotnem odseku Kroške ulice (od Cankarjeve ulice do območja križišča z obvoznico) v dolžini skoraj 1 km. Investicija obsega izgradnjo kolesarskih stez, ki bodo nivojsko ločene od cestišča, ureditev površin za pešce, obnovo vodovoda ter izvedbo meteorne odvodnje s ponikanjem. V sklopu celovite ureditve Kroške ulice se bo obnovila tudi dotrajana javna razsvetljava in uredile zelene površine s ponovno zasaditvijo obojestranskega drevoreda. Prav tako bosta na obeh straneh ulice postavljeni avtobusni postajališči z nadstrešnicami. V sklopu projekta bo obnovljeno tudi celotno cestišče (preplastitev celotne ceste). Ker preplastitev cestišča ni upravičena do sofinanciranja z EU sredstvi, bodo zanje sredstva zagotovljena iz občinskega proračuna, s tem bo zagotovljena celovitost izvedbe posameznega investicijskega odseka. Investicija bo predvidoma dokončana v začetku leta 2021.

Celotna investicija obnove Kroške ulice znaša 759.343,54 EUR. Celotni projekt CTN »Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza« znaša 1,3 milijona EUR in ga v višini 707.102 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt poleg izvedbe celovite ureditve Kroške ulice vključuje tudi izgradnjo drugih kolesarskih povezav v mestu.