Minula 1. dopisna seja Sveta javnega zavoda KKC je bila speljana pravilno, postopki za razrešitev direktorja v teku

Kot smo že poročali, se je 13. decembra ob 10.00 uri dopoldan pričela dopisna seja sveta Javnega zavoda KKC, ki je trajala do polnoči. Člani sveta so namreč preko elektronske pošte odločali o potrditvi predloga sklepa z obrazložitvijo, o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, s katerim svet zavoda prične postopek razrešitve direktorja v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda in veljavnimi predpisi. Včeraj je postalo tuddi uradno: Dopisna seja Sveta javnega zavoda KKC je bila speljana pravilno, postopki za razrešitev direktorja v teku.
Na podlagi 9. člena Poslovnika sveta zavoda KKC Lendava je bila dne 11. decembra 2021 sklicana 1. korespondenčna seja Sveta zavoda KKC Lendava, ki je potekala dne 13. decembra 2021 od 9.55 ure do polnoči, z eno točko dnevnega reda: Potrditev predloga sklepa z obrazložitvijo, o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava, s katerim svet zavoda prične postopek razrešitve direktorja v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda in veljavnimi predpisi. 

“Svet zavoda je na 3. in 4. seji sveta ugotovil, da so na podlagi pregleda realizacije in izvajanja sklepov sveta zavoda, s strani direktorja KKC Lendava in zlasti na podlagi revizijskega poročila v povezavi s poslovanjem javnega zavoda KKC Lendava – LKKK, iz katerega jasno izhaja nenamenska poraba javnih sredstev zavoda, nastali utemeljeni razlogi za razrešitev v skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 29/16),” je v obrazložitvi takrat zapisal Predsednik sveta KKC Lendava, Robert Požonec.

“Korespondenčna seja je potekala po elektronski pošti, zato je bilo članom sveta zavoda poleg vabila poslano tudi navodilo o poteku same seje, na katerega do pričetka seje ni bilo prejetih pripomb. Prav tako je bilo članom pred začetkom same seje poslano tudi gradivo z obrazložitvijo točke dnevnega reda. Prejem gradiva je potrdilo osem od devetih članov. Svoje glasove je pravočasno oddalo pet članov sveta zavoda, ki so potrdili sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava – Lendvai KKK.

To pomeni, da je svet zavoda z večino glasov članov odločil, da se postopek razrešitve direktorja javnega zavoda nadaljuje skladno z veljavnimi predpisi. O izvedeni seji je bil pripravljen zapisnik katerega je večina članov Sveta zavoda KKC Lendava – Lendvai KKK tudi potrdila do predpisanega roka, ki je potekel včeraj, 23.12.2021 ob 12. uri.

V skladu z zakonodajo imamo člani svetov zavodov jasno opredeljene dolžnosti in pravice, kakor tudi naloge, pristojnosti in odgovornosti, na podlagi katerih pri sprejemanju svojih odločitev sledimo zakonitosti dela in poslovanja javnega zavoda ter sprejemanju odločitev, ki so v dobro samega javnega zavoda, kakor tudi celotne lokalne skupnosti,” je včeraj zapisal predsednik sveta javnega zavoda KKC Lendava, Robert Požonec.

Direktor dr. Albert Halász potrditve predloga sklepa ni želel komentirati.