Ministrica Irena Majcen odgovorila Lászlu Gönczu na pisno poslansko vprašanje

Narodnostni poslanec dr. László Göncz je 22. septembra dr. Milanu Brglezu, predsedniku Državnega zbora posredoval pisno poslansko vprašanje v zvezi s poplavno varnostjo in vzdrževanjem vodotokov, strug in jarkov ter izgradnjo in vzdrževanjem vodne infrastrukture s poudarkom na Pomurju, ki ga je naslovil na ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen. Ta mu je odgovorila minuli četrtek, njen odgovor pa objavljamo v celoti:
“Direkcija RS za vode izvaja dela in naloge na področju obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, ohranjanja in uravnavanja vodnih količin, izvajanja ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in zagotavljanja vodovarstvenega nadzora. Za izvajanje del so zadolžene gospodarske javne službe, s katerimi je država sklenila koncesijske pogodbe.

Sredstva za vzdrževalna dela se zagotavljajo v Proračunu Republike Slovenije in se izvajajo v skladu z letnim programom, ki ga pripravi Direkcija RS za vode. Sredstva se koristijo glede na dinamiko razpoložljivih sredstev. Ministrstvo in direkcija se zavedata, da bi bilo potrebno za vzdrževanje in protipoplavno zaščito zagotoviti več sredstev, zato iščemo dodatne finančne vire.

Vstopamo v številne mednarodne projekte in skušamo tudi skozi te finančne instrumente zagotoviti dodatna sredstva za konkretne investicijske protipoplavne ukrepe. Sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje vodne infrastrukture in vodnih ter priobalnih zemljišč so izključno namenska in se ne morejo uporabljati v nikakršne druge namene!

Pri izvajanju vzdrževalnih del na območjih, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave, varstva okolja in kulturne dediščine so mnogokrat potrebna številna usklajevanja glede obsega in vsebine vzdrževalnih del.

Kar se tiče konkretnih primerov, ki jih izpostavlja poslanec, odgovarjamo naslednje:

Kobiljski potok: Na relaciji med Dolgo vasjo in Lendavo se na desni strani avtoceste (AC) izvajajo redna vzdrževalna dela. Po poplavah septembra 2014 se je iz korita odstranila lesna zarast, prav tako se je vzpostavil na novo pretočni profil potoka. Dela so se izvajala leta 2015 in leta 2016. Tudi na zadrževalniku v Resniku na Madžarski strani se je vgradila dodatna zapornica. Na levi strani AC pa je  taro korito Kobiljskega potoka, ki se ne vzdržuje zaradi naravovarstvenih omejitev.

Potok Borosnjak: Na potoku se izvajajo najnujnejša vzdrževalna dela. Odstranjujejo se čepi iz pretočnega korita.

Kopica: Na potoku se delno izvajajo košnje travne zarasti. V pripravi je program, s katerim se bo saniralo ekološko stanje vodotoka. Izvajajo se še nekatere aktivnosti za zagotovitev dobrega stanja potoka.

Črnec: Na potoku so se v okviru akcijskega načrta že izvedli določeni protipoplavni ukrepi. V mestu Lendava je izvedeno nadvišanje leve brežine v dolžini 350 m. Tudi v območju Lakoša je izvedeno nadvišanje nasipa na levi strani, potrebni so še dodatni ukrepi. Podobni ukrepi so načrtovani tudi na območju naselja Trimlini. S temi posegi se bo bistveno izboljšala poplavna varnost.

Izvedba visokovodnih nasipov na reki Muri: Predviden je visokovodni povezovalni nasip v Benici, ki bo povezal nasipa reke Mure in Ledave. Cilj je, da se ta projekt izvede v okviru čezmejnega projekta Slovenija-Hrvaška Frisco 2. Trenutno je v fazi izvedbe idejnega projekta. Predviden je tudi visokovodni nasip v območju naselja Gaberje, ki bo obravnavan v projektu Frisco 1. V pripravi je projektna dokumentacija. Izvedba bo možna, ko bodo na razpolago finančna sredstva.

Velika Krka: V okviru akcijskega načrta so bila izvedena obrežna zavarovanja. Glede na to, da je zaznano poglabljanje struge in močno erozijsko delovanje, bo potrebna celovita ureditev vodotoka na način, da se niveleta potoka ne bo več poglabljala.

Ratkovski potok: V okviru rednih vzdrževalnih del se bodo še letos odstranili čepi na potoku in lesna zarast. Predvidena je tudi gradnja suhega zadrževalnika, ki bo nižal konice poplavnega vala na potoku.

V letu 2018 se predvidevajo posegi za izboljšanje poplavne varnosti in sicer nadvišanja in tesnenja visokovodnih nasipov Mure, v Melincih in Gradišču ter ureditev visokovodnih nasipov Ledave v Nedlici. Po letu 2018 do leta 2020 pa se načrtuje obnova talnega izpusta in nadgradnja daljinskega vodenja obratovanja z akumulacijo Bukovniško jezero. Načrtujemo še obnovo razbremenilnega kanala Ledava Mura, vzpostavitev pretočnega profila Ščavnice na projektirano stanje in nadvišanje in tesnenje nasipa Mure v Ižakovcih.”