Mestni svet MO Murska Sobota proti nakupu družbe Murski val d.o.o.

Svetniki Mestne občine Murska Sobota so se predvčerajšnjim sestali na 3. izredni seji, ki jo je sklicala svetniška skupina Modra lista Antona Štihca s svetniki sopodpisniki. Tema seje je bil nakup 60-odstotnega deleža Radia Murski val, s strani javnega podjetja CEROP.

Mestni svet je na današnji 3. izredni seji sprejel mnenje, da Mestna občina Murska Sobota nasprotuje nakupu deleža v družbi Murski val d.o.o. s strani Javnega podjetja Cerop. Mestni svet tudi poziva vse občine ustanoviteljice, da pred odločitvijo o nakupu deleža v družbi Murski val d.o.o. na skupščini javnega podjetja Cerop, pridobijo mnenje občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Svetniki so razpravljali tudi o sklepu Sveta ustanoviteljic, ko je sprejel odločitev, da se opravijo predhodni postopki za morebiten nakup deleža v družbi Murski Val. Seznanili so se z razlogi za predhoden umik soglasja s strani Mestne občine Murska Sobota  in sicer zaradi ugotovitve, da pogoji za nakup določeni s strani županov niso bili izpolnjeni in posledično omogočeno odgovorno ravnanje s finančnimi sredstvi Ceropa ter smotrno upravljanje radia Murski val.

Župan dr. Aleksander Jevšek je razpravo in predlagane sklepe predlagateljev izredne seje v celoti podprl. Poudaril je, da so župani, ki so glasovali za pričetek predhodnih postopkov, to naredili zato, ker so želeli zaščititi enega od branikov identitete Pomurja, zavedajoč se pomena, ki ga Murski val ima za Pomurje. Izrazil je tudi osebno željo, da bi radio Murski val ne glede na prihodne dogodke glede lastniške strukture, ostal takšen kot ga Pomurci poznajo in cenijo.

Mestni svet je sprejel tudi dodatne sklepe o zaščiti interesov Mestne občine Murska Sobota v primeru nakupa družbe Murski val d.o.o. kljub nasprotovanju občin ustanoviteljic.

“Tržni dobički v zniževanje računov!”

Svetniki, ki so se oglasili na omenjeni seji, so si bili večinoma enotni, da morajo iti tržni dobički v zniževanje računov, ki jih dobijo občani, ne pa za gradnjo stanovanj in nakupovanje drugih podjetij. “Pa tudi, da Murski val za Pomurje nima tako velikega pomena, kot to želi prikazati župan Jevšek,” še pravijo.

murski-val

Svetniki so med drugim na omenjeni izredni seji glasovali o sklepih, predlaganih s strani svetniške skupine Modra lista Antona Štihca ter svetniške skupine SMC. Slednja je predlagala naslednje tri sklepe:

1. Mestni svet nalaga županu, da v primeru nakupa radijske postaje Murski val s strani javnega podjetja CEROP, ovadi direktorja Franca Cipota, za neresno poslovanje, zlorabo pooblastil in oškodovanje lastnikov. Župane, ki bodo za nakup Murskega vala dali soglasje, pa za zlorabo uradnega položaja in javnih sredstev.

2. Mestni svet nalaga županu, da v primeru nakupa radijske postaje Murski val s strani javnega podjetja CEROP, začne postopke o spremembi odloka o odlaganju odpadkov tako, da bo mogoče mestni občini izbirati najugodnejše ponudnike za odlaganje odpadkov na trgu.

3. Mestni svet nalaga županu, dauporabi vse razpoložljive možnosti, da CEROP predvidena sredstva za nakup radijske postaje Murski val, uporabi za pocenitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva.

Svetniška skupina Modra lista Antona Štihca pa je predlagala naslednje tri sklepe:

1. MO Murska Sobota nasprotuje nakupu 60 odstotnega deleža podjetja Murski val d.o.o.

2. MO Murska Sobota pooblašča župana Jevška, da na skupščini glasuje proti sklepu o nakupu 60 odstotnega deleža podjetja Murski val d.o.o.. prav tako naj glasuje proti nakupu kakršnega koli deleža podjetja Murski val.

3. MO Murska Sobota poziva vse župane, ki so na skupščini CEROP glasovali za sklep o nakupu 60 odstotnega deleža podjetja Murski val preko javnega podjetja CEROP, da si pridobija stališča svojih občinskih svetov in se ponovno odločijo na izredni seji javnega podjetja Cerop.