Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana: Lani obravnavali skupno 425 zadev

Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana je v letu 2019 obravnaval 387 inšpekcijskih zadev ter 38 prekrškovnih zadev, skupaj je to 425 zadev. Izrečenih je bilo za 5.750 evrov denarnih kazni, ki so bile vse poslane v izterjavo na FURS.
Plačanih le 14,6 % izrečenih glob

V letu 2019 je Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana uvedel 38 prekrškovnih postopkov, od tega 20 v Občini Beltinci, 12 v Občini Črenšovci, 3 v Občini Turnišče, 2 v Občini Odranci in 1 v Občini Velika Polana. Skupaj je bilo izrečenih 8.470 evrov glob in 1.143 evrov sodnih  taks. Plačanih je bilo le 14,6 % izrečenih glob v skupni višini 1235 evrov in 45 % izrečenih sodnih taks v višini 513 evrov. Vse neplačane terjatve so bile poslane v izterjavo na FURS.

Kršitelji plačilno nesposobni

V mnogih primerih je zaznati revščino kršiteljev, ko ni realno pričakovati plačila globe in drugih stroškov, saj ljudje nimajo sredstev, v mnogih primerih so te okoliščine povezano še z boleznijo in starostjo kršiteljev. FURS v zadnjih letih obvešča, da izvršbe ni možno izvršiti zaradi insolventnosti dolžnika, kar pomeni, da gre za dalj časa plačilno nesposobnega dolžnika, kar v praksi zopet pomeni, da globe ni možno izterjati. Vse pogosteje se pojavljajo osebni stečaji kršiteljev, ki prav tako vplivajo na plačilo terjatev.

Občani z inšpekcijo ne sodelujejo

Velike težave povzroča odklanjanje prijaviteljev in občanov pri sodelovanju z inšpekcijo, še zlasti odklanjajo pričanje v postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj ali prepoznave kršiteljev. Zato se je morala inšpekcija pri svojem delu posluževati najrazličnejših metod ugotavljanja dejanskega stanja v posameznih konkretnih zadevah. To pa je v praksi, v različnih fazah inšpekcijskih oz. prekrškovnih postopkov, zahtevalo dobro sodelovanje s policijo, z drugimi inšpekcijskimi službami in upravnima enotama ter z drugimi državnimi in občinskimi organi in krajevnimi skupnostmi.

Medobčinska inšpekcija je preobremenjena

“Veljavnost in določila v odlokih imajo neposreden in največji vpliv na delo inšpekcije in posledično funkcioniranje celotnega sistema. Vedno več je prenosov pristojnosti inšpekcijskega nadzora z državne ravni na občine. V kolikor bo država to nadaljevala brez zagotovila potrebnih sredstev za materialne stroške in zaposlitev dodatnih kadrov, ki bodo te dodatne naloge izvajali, bo potrebno v bližnji prihodnosti pretehtati in oceniti potrebno kadrovsko zasedbo medobčinske inšpekcije po številu in morebitni specializaciji, če se bo trend prenosa tako nadaljeval. Sedaj se mora inšpektor ukvarjati z vsemi področji nadzora in izvajati vse vrste upravnih postopkov, ki jih je za kvalitetno in zakonito izvajanje inšpekcijskega nadzora potrebno poznati v detajle. Kljub navedenim težavam in oviram, ocenjujem, da je medobčinska inšpekcija v letu 2019 izpolnila zadane načrte in opravila večino zastavljenih nalog,” je zapisala Alenka Maroša, Medobčinska inšpektorica.