Med obmejnimi problemskimi območji tudi v prihodnje velika večina Pomurja

Obmejna problemska območja predstavljajo eno od prednostnih območij izvajanja regionalne politike v Sloveniji. Merila za opredelitev obmejnih problemskih območij so določena v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Uredba tudi določa, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi predlog spremembe te uredbe.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2022 preverilo vrednosti meril iz uredbe in ugotovilo, da je prišlo do spremembe uvrstitve občin med obmejna problemska območja. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da imamo v Sloveniji 86 občin, ki se uvrščajo med obmejna problemska območja, kar je štiri manj kot po podatkih za leto 2020. Glede na leto 2020 so status obmejnega problemskega območja izgubile Občina Žirovnica, Občina Makole, Občina Gornji grad in Občina Rogaška Slatina, pridobila ga ni nobena.

Obmejna problemska območja so obmejne občine in občine, ki neposredno mejijo nanje. Obmejne občine so po navedenem zakonu tiste občine, v katerih več kot 50 odstotkov prebivalcev živi v desetkilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na obmejne občine, se kot merilo za uvrstitev med obmejna problemska območja upošteva več kot 45-minutna povprečna dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali velik delež površine, vključene v omrežje Natura 2000. Med obmejna problemska območja se v skladu z zakonom uvrščajo tudi občine, ki imajo koeficient razvitosti občine po zakonu, ki ureja financiranje občin, manjši od 0,90, če mejijo na obmejne občine ali občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. Navedeni zakon določa, da Vlada Republike Slovenije z uredbo natančneje določi merila za določitev obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki ta merila izpolnjujejo.

Občine v obmejnem problemskem območju 2022