Male komunalne čistilne naprave: V Občini Lendava jih je bilo v minulih štirih letih vgrajenih skupno 61; časa še slabi dve leti

Občina Lendava, v skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne vode ter Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini Lendava, dograjuje manjkajočo kanalizacijsko infrastrukturo v bolj gosto poseljenih območjih občine, kjer zaradi neracionalnosti nikoli ne bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. To se odvija na način vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgradnjo in nakup katerih s 1.500 evri fizičnim ali pravnim osebam subvencionira Občina.
Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Skrajni rok za ureditev pravilnega odvajanja in čiščenja odpadnih voda je do konca leta 2021. Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine ter naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 170 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v  občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko.

Tudi skladno z državnim noveliranim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS leta 2019, izgradnja kanalizacije na teh območjih ni predvidena. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Občina Lendava je na osnovi treh javnih pozivov v zadnjih štirih letih (2016, 2017, 2018 in 2019) podelila skupno 61 subvencij za nakup in vgradnjo MKČN do 50 PE, v skupni višini 91.500,00 EUR. Pregled vgrajenih MKČN s strani prejemnikov subvencije po katastrskih občinah je razviden iz spodnje tabele:

V letu 2020 je za subvencioniranje individualnih MKČN ter izgradnjo potencialnih skupnih MKČN v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 20.000,00 EUR.