Madžarski in italijanski narodnostni skupnosti letos skupno 1.776.924,26 evrov

Vlada je na minuli četrtkovi 27. redni seji na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2019.
Uredba je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2019 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja 1.776.924,26 EUR.

Uredba določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, in postopek za določitev višine sredstev upravičencem. ZFO-1 in uredba od leta 2019 omogoča neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti iz državnega proračuna. Za neposredno financiranje v letu 2019 se je odločila le Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci.

Odločba na podlagi meril in postopka izračuna iz uredbe določa višino sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v občinah Ankaran, Koper (mestna občina), Piran, Izola; za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti v občinah Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš in Šalovci ter za uresničevanje ustavnih pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti Madžarski narodni samoupravni skupnosti občine Šalovci. Sredstva se zagotavljajo za leto 2019 in bodo upravičencem izplačana v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Financiranje za leto 2020 se bo pričelo izvajati že letos

Zadnji marčevski teden je Rudi Medved, minister za javno upravo, obvestil Ferenca Horvátha, poslanca madžarske narodne skupnosti, ter Felice Žiža, poslanca italijanske narodne skupnosti, da so odobrili njuno prošnjo glede financiranja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti in dvojezičnih občin. To pomeni, da se bodo aktivnosti za financiranje v letu 2020 pričele izvajati že v letu 2019.