Madžarska in italijanska narodna skupnost sta v letošnjem letu prejela več sredstev

Vlada je izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 za zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povišanja povprečnine s 589,00 na 623,96 evra.
Vlada je v sredini maja 2018 na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) izdala Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim. ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, in samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin.

Vlada je konec januarja letos izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020. Na njeni podlagi so bila mestni občini Koper in občinam Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš dne 13. februarja 2020 izplačana sredstva v skupni višini 1.821.722,00 evra, izračunana na podlagi takrat za leto 2020 veljavne povprečnine 589,11 evra.

Državni zbor je 28. aprila 2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je stopil v veljavo 1. 5. 2020. ZDLGPE je v 32. členu določil spremembo 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), in sicer je za leto 2020 določil novo višino povprečnine 623,96 evra. Zaradi tega se je povišal obseg skupne primerne porabe občin, ki je 1.286.326.655,00 evra. Po tej spremembi 0,15 % skupne primerne porabe občin znaša 1.929.490,00 evra. Razlika v višini 107.768,00 evra se devetim občinam na dvojezičnem območju in samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah zagotovi na podlagi Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 za zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povišanja povprečnine s 589,00 na 623,96 evra.