Lovraka v nadzornem svetu Eko-Parka zamenjala Sobočanova

Spremembe v nadzornem svetu javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o. Ker je Branku Lovraku potekel mandat v nadzornem svetu omenjenega podjetja, je občinski svet na svoji minuli, 13. redni seji potrdil novo kandidatko.
Direktor javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o., Jožef Gerenčer, je dne 5.6.2020 Občini posredoval obvestilo, da članu nadzornega sveta Branku Lovraku poteče mandat in Občino zaprosil, da poda predlog novega člana nadzornega sveta podjetja. Župan Občine je tako na podlagi 9. alineje 2. odstavka 32. člena Statuta Občine Lendava, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 22.6.2020 predlagal, da občinskemu svetu poda predlog imenovanja novega člana nadzornega sveta javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o. in sicer mag. Sabino Sobočan, sicer direktorico družbe VARIS Lendava, ki je k predlogu imenovanja podala tudi svoje soglasje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na svoji 9. seji dne 29.6.2020 in podala soglasje k imenovanju. Sobočanovo je potrdil tudi občinski svet. S tem bo nadzorni svet javnega podjetja Eko-Park Lendava d.o.o. ponovno deloval v polni sestavi tako kot to določata ustanovitveni akt in družbena pogodba podjetja.