Letošnjo pomlad se začenja rekonstrukcija regionalne ceste in kolesarske steze Lendava – Pince

Občinski svet Občine Lendava v prejšnjem mandatu je na svoji 19. redni seji, februarja 2018 podal soglasje k Sporazumu o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste R2-443, odsek 1320 Lendava – Pince. Dela naj bi se pričela izvajati letošnjo pomlad, skupna vrednost del pa znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. V sklopu investicije bo med drugim urejeno tudi zaledno odvodnjavanje.
Popolna rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z izgradnjo traktorsko-kolesarske steze, se bo po vseh predvidevanjih pričela letošnjo pomlad. Rekonstrukcija bo izvedena v štirih etapah, količenje trase pa je že bilo izvedeno. Med drugim je bilo izvršenih več odkupov zemljišč, skupna vrednost investicije pa znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov.

“Projekt zajema obnovo ceste, izgradnjo traktorsko-kolesarske steze na desni strani (gledano iz smeri Lendave proti Pincam) in izgradnjo pločnikov v naseljih, v skupni dolžini 2,5 kilometra, na levi strani. Na zadnjih pogajanjih smo dodatno zahtevali noveliranje projekta, namreč dve leti od izdelave projekta je potrebno novelirati javno razsvetljavo s standardi ki so na tem področju trenutno v veljavi,” je na zasedanju občinskega sveta povedal takratni podžupan, Stanislav Gjerkeš.

Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti pomeni trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste pri nas. V prvem predlogu je finančna soudeležba Občine Lendava v omenjenem projektu znašala nekaj čez milijon evrov, a so po uspešno izvedenih pogajanjih to finančno udeležbo znižali na “le” 406 tisočakov.

Občina Lendava bo z izpogajano finančno soudeležbo v projektu krila stroške aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljiščem za hodnik za pešce, avtobusnih postajališč in služnosti za komunalne vode, stroške odvodnjavanja v območju pločnikov in njihovo izgradnjo, stroške cestne razsvetljave in stroške nadzora.