Letošnji občinski proračun potrjen. Težek je kar 11,36 milijonov evrov

Občinski svet Občine Lendava je na svojem četrtem rednem zasedanju obravnaval in tudi sprejel letošnji občinski proračun. Ta je težak kar 11,36 milijona evrov, bodo pa skupni načrtovani odhodki proračuna znašali dobrih 14,62 milijonov evrov. Kot edini občinski svetnik, je proti glasoval Stanko Gjerkeš.
Po tem, ko so občinski svetniki Občine Lendava na tretji redni seji opravili prvo obravnavo občinskega proračuna za letošnje leto, je po opravljeni prvi obravnavi proračun bil deležen obravnav na odborih, sledile pa so tudi analize in usklajevanja prejetih predlogov, pobud, pripomb in sugestij. Na minuli, četrti redni seji občinskega sveta je bila na sporedu druga in tudi zaključna obravnava proračuna s potrditvijo. Proračun je namreč potrebno sprejeti do konca meseca marca, ko se izteče sklep o začasnem financiranju.

Odlok o proračunu občine Lendava za leto 2019 temelji na izračunu primerne porabe za leto 2019, podatkih o ocenjeni realizaciji proračuna občine Lendava za leto 2018, Načrtu razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2019–2022 ter finančnih planih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Po izračunih Ministrstva za finance znaša primerna poraba občine Lendava za leto 2019 6.021.580 EUR. Povprečnina za leto 2019 znaša 573,50 EUR.

Na podlagi realizacije proračuna za leto 2018 znašajo neporabljena sredstva na računu občine ob koncu leta 2018 2.668.203 EUR. Ta sredstva so vključili v proračun za leto 2019. V bilanci prihodkov in odhodkov na Občini načrtujejo skupne prihodke proračuna občine Lendava v višini 11.368.523 EUR, kar je za 18 % več kot znaša realizacija za leto 2018. Največji viri prihodkov proračuna je dohodnina in sicer v višini 6.021.580 EUR (54% vseh prihodkov).

Planirani odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 14.172.584 EUR, od tega tekoči odhodki in tekoči transferji 8.655.324 EUR oziroma 61 % vseh odhodkov proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferji proračuna v višini 5.517.260 EUR oziroma 39 % vseh odhodkov proračuna. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2019 znašal 2.804.061 EUR.

V Računu financiranja planirajo zadolževanje v višini 500.000 EUR za investicije iz načrta razvojnih programov ter povratna sredstva države v višini 202.167 EUR za sofinanciranje investicij po 23. členi ZFO-1. V Računu financiranja planirajo odhodke za odplačilo najetih kreditov v skupni višini 453.300 EUR. Planirajo, da se bodo denarna sredstva na računu proračuna občine Lendava ob koncu leta 2019 zmanjšala za 2.555.194 EUR.

Ob koncu leta 2019 načrtujejo nerazporejena sredstva v višini 113.009 EUR, ki jih lahko uporabijo pri morebitnem rebalansu proračuna za leto 2019, ali jih
vključijo v proračun Občine Lendava za leto 2020. Za  investicije načrtujejo okrog 1,3 milijona sofinancerskih sredstev, kar predstavlja 24 % vseh investicijskih odhodkov. Večina odpade na lastne vire, 3,5 milijona evrov oziroma 63 % vseh investicijskih odhodkov, za najem kredita pa 702.167 evrov, torej 13 % odhodkov.

Večje investicije iz leta 2018, ki se zaključujejo v letošnjem letu so:

– dokončanje izgradnje Centra za zaščito in reševanje Lendava,
– dokončanje izgradnje večnamenskega objekta v Lendavskih goricah,
– investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
– sanacija odvodnjavanja meteornih voda.

S proračunom se ne v prvo in ne v drugo ni strinjal Stanko Gjerkeš

Občinski svetniki so proračun potrdili, z njim pa se ni strinjal le občinski svetnik Stanko Gjerkeš in sicer ne v prvi in ne v drugi obravnavi, svoj glas proti je tudi obrazložil in bil mnenja, da so v proračunu planirani previsoki tekoči odhodki in tekoči transferji in, da bo zaradi previsokih odhodkov na tekočem delu proračuna, zmanjkalo denarja za projekte in razvoj Občine. Omenil je tudi kadrovski načrt, ki je priloga k proračunu Občine Lendava. Ugotavlja, da bi na število prebivalcev v Občini Lendava in v primerjavi z ostalimi občinami v Sloveniji, lahko bilo v občinski upravi Občine Lendava zaposlenih največ 25 ljudi, kadrovski načrt občinske uprave Občine Lendava, pa predvideva 45 zaposlenih, kar je po njegovem mnenju daleč preveč.