Lendavčan Andrej Paušič ter Mario Lešnik izdala monografijo “Priporočila za nekemično zatiranje pelinolistne ambrozije”

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla monografija avtorjev viš. pred. dr. Andreja Paušiča iz Lendave in red. prof. dr. Maria Lešnika. Avtorja sta zaposlena kot predavatelja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Delo holistično obravnava aktualno problematiko zatiranja alohtonih, invazivnih rastlinskih vrst na primeru pelinolistne ambrozije. Digitalna verzija knjige je prosto dostopna.
Pelinolistna ambrozija je močno alergena invazivna rastlinska vrsta, katere zatiranje je zakonsko predpisano za vse imetnike zemljišč, ne glede na njihovo rabo, namen in gospodarski pomen, zato je monografija dober vir informacij za umno uporabo nekemičnih metod zatiranja plevelne vegetacije na celotnem slovenskem ozemlju.

Prav nižinski deli Slovenije so že nekaj desetletij življenjski prostor številnih tujerodnih rastlinskih vrst. Posledično danes na zahodnem delu Panonske nižine (torej tudi na območju Občine Lendava) kmetijske površine ter številne naravne rastlinske združbe poraščajo plevelne vrste, ki povzročajo merljivo škodo v gospodarstvu, kakor tudi (zaradi svoje alergenosti) številne zdravstvene težave. Žal se tudi v naši občini proti tujerodnim vrstam borimo z metodami in tehnikami, ki dolgoročno niso učinkovite ali celo zanemarjamo dolžnost izkoreninjenja teh vrst. V publikaciji so nazorno predstavljene najpomembnejše mehanske metode in tehnike zatiranja ambrozije ter drugih invazivnih, tujerodnih vrst, učinki samih metod, kakor tudi učinki uporabe ter primerjava med posameznimi tehnikami zatiranja vrst.

Posebno poglavje je namenjeno ekonomiki zatiranja plevelov v urbanem okolju z uporabo metod krtačenja, uporabo ognja, pare ter s pomočjo biotičnih metod zatiranja ambrozije. Prav omenjeni moderni pristopi pri zatiranju alohtonih plevelnih vrst so danes, zaradi ukinjanja uporabe številnih herbicidov na javnih površinah, še kako aktualni.

Monografija je namenjena kmetijskim svetovalcem, izvajalcem ukrepov na nekmetijskih zemljiščih, pridelovalcem, sadjarjem, vinogradnikom, ekologom, pa tudi širšemu krogu bralcev.

Digitalna verzija knjige je prosto dostopna na spletni strani Univerzitetne založbe UM ter preko >>POVEZAVE<<

Andrej Paušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Višji predavatelj, dr. Andrej Paušič je po izobrazbi ekolog/botanik. Kot mladi raziskovalec je doktorsko dizertacijo zaključil na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija (ZRC-SAZU). Danes je zaposlen na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, v Mariboru. Glavna področja raziskav avtorja so biogeografija, rastlinska ekologija in taksonomija, fitocenologija, proučevanje invazivnih rastlinskih in živalskih vrst in arheobotanika. Dr. Andrej Paušič poučuje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede predmete aplikativna fitopatologija in entomologija, zdravstveno varstvo rastlin in aplikativna fitofarmacija. Avtor je dejaven na področju biotičnega varstva rastlin, botanike in metodologije zatiranja rastlinskih škodljivcev. Dr. Andrej Paušič je avtor številnih mednarodnih objav ter vpet v mednarodne in domače raziskovalne projekte.

Mario Lešnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Redni profesor, dr. Mario Lešnik je raziskovalec na FKBV UM, ki se že dolgo ukvarja s tehnikami zatiranja plevelov in invazivnih rastlin, ki spadajo v širši spekter aktivnosti pri varstvu rastlin. Do sedaj je v njegovih objavljenih znanstvenih delih bil poudarek na kemičnih metodah zatiranja, v tem delu pa je v soavtorstvu predstavil možnosti mehaničnega in fizikalnega zatiranja in učinke le-tega na okolje.