KPK poslal pobudo Vladi RS za ureditev področja nezdružljivosti funkcij

Komisija za preprečevanje korupcije je na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje naslovila pobudi za spremembe zakonodaje na področjih nezdružljivosti funkcij in kršitev integritete.
Na Vlado RS je Komisija naslovila pobudo za enotno ureditev področja nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za vse funkcionarje, kar bi zagotovilo enakopravno obravnavo funkcionarjev ter celovit in učinkovitejši nadzor. Komisija tudi predlaga, da se po potrebi opredeli sprejemljiva višina dohodkov oziroma druge premoženjske koristi, ki jo poklicni funkcionar pri opravljanju poklicne ali druge dejavnosti lahko pridobi. Vladi tudi predlaga, da se vzpostavi ustrezen način sankcioniranja voljenih funkcionarjev v primeru ugotovljenih kršitev nezdružljivosti funkcij.

Ministrstvu za pravosodje pa je Komisija poslala pobudo, da preuči možnost spremembe zakonskih določb ZIntPK, ki bi Komisiji omogočale, da lahko tudi zoper nekdanje funkcionarje uvede postopek ugotavljanja suma kršitev integritete, in sicer v določenem času po prenehanju opravljanja funkcije (na primer v obdobju dveh let po prenehanju) v primerih zaznanih odklonskih ravnanj, povezanih z uporabo podatkov in informacij, ki so jih nekdanji funkcionarji pridobili v času opravljanja funkcije.

Pobuda je sestavljena iz treh točk:

  • 1. Področje nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti naj se uredi enotno za vse funkcionarje v okviru določb ZIntPK, s čimer se bo zagotovila enakopravna obravnava ter celovit in učinkovitejši nadzor, kar bo pripomoglo k transparentnemu in profesionalnemu opravljanju javnih nalog funkcionarja.
  • 2. Po potrebi naj se z zakonsko določbo opredeli sprejemljiva višina dohodkov oziroma druge premoženjske koristi1 , ki jih poklicni funkcionar pri opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, lahko pridobi.
  • 3. Vzpostavi naj se način sankcioniranja neposredno voljenih funkcionarjev v primerih zaznanih kršitev v povezavi z nezdružljivostjo funkcij.

“Komisija poleg navedenega ugotavlja, da ZIntPK in drugi specialni zakoni ne predvidevajo učinkovitega mehanizma sankcioniranja neposredno voljenih funkcionarjev (in sicer poslancev, državnih svetnikov, občinskih svetnikov in županov) v primeru ugotovljenih kršitev določb nezdružljivosti funkcij. V primerih kršitev 27. člena ZIntPK (prepoved članstva in dejavnosti) tako Komisija lahko o svojih ugotovitvah zgolj obvesti javnost in ugotovitve objavi na spletnih straneh Komisije. Drugih vzvodov ali mehanizmov za sankcioniranje neposredno voljenih funkcionarjev Komisija nima. Drugi specialni zakoni sicer v določeni meri predvidevajo sankcije v primeru tistih vprašanj, ki jih obravnavajo, vendar pa zaradi že zgoraj navedenih razlikovanj in v določenih primerih tudi nedorečenosti v ureditvah instituta nezdružljivosti funkcij sankcioniranje v praksi ni izvedljivo. Komisija zato meni, da bi bilo treba zakonodajo dopolniti oziroma ustrezno spremeniti tako, da bi ta omogočala tudi ukrepanje in sankcioniranje voljenih funkcionarjev,” so pojasnili pri KPK.