Kot kaže, bo vlada RS projekt “Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava” uvrstila v Načrt razvojnih programov 2021-2024

Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se pričele v začetku minulega februarja. Občina Lendava se je med drugim tudi prijavila na razpis za sofinanciranje gradnje s strani države in v minulih dneh prejela pozitiven odgovor. Država bo projekt financirala v veliki večini in bo zanj namenila 1.281.172 evrov.
Na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024, je Občina Lendava oddala formalno popolno vlogo za investicijo v gradnjo prizidka k Dvojezični osnovni šoli I. Lendava. Projekt Občine Lendava je na osnovi preliminarnega prioritetnega vrstnega reda bil že takrat uvrščen med potencialne prejemnike sofinancerskih sredstev ministrstva. Občina je bila pozvana k predložitvi projektne in investicijske dokumentacije.

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega procesa v obstoječem objektu Dvojezične osnovne šole I Lendava ter dvig kakovosti življenja ruralnega prebivalstva.

Cilj naložbe je izgradnja prizidka objekta osnovne šole, s čemer se bodo povečale površine za izvajanje programa osnovnega šolstva ter s tem povečalo tudi število učencev, ki bodo lahko tako pridobivali dodatna znanja. Cilj projekta je dozidava prizidka k objektu za osnovnošolsko dejavnost v obsegu 828,62 m2, s čimer se zagotovijo dodatne 4 učilnice za pouk ter pripadajoči skupni prostori (avla, dvorana, stopnišče, sanitarije, kabineti itd.).

Opis stanja: Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija (DIIP) ter izdelana projektna dokumentacije (IDG, DGD). Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana PZI dokumentacija. Izbrani je ponudnik za izvedbo gradnje, nabavo opreme, izvedbo nadzora ter izvedbo koordinacije varstva in zdravja pri delu. V proračunu Občine Lendava je odprt projekt 190039 Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Skupna vrednost projekta: 1.232.835,45 EUR
Sofinancerski delež RS: 1.010.634,46 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022
Drugi viri financiranja: občina Lendava
Datum zaključka projekta: 31.12.2022

Izvajalec že izbran

Predmet javnega naročila, ki je bila gradnja dozidave – prizidka k Dvojezični osnovni šoli I Lendava, kot podaljšek severozahodnega trakta obstoječe stavbe šole na naslovu Krajčeva 44, Lendava. Na Občino Lendava je tako do 24.2.2021 prispelo šest ponudb Najugodnejša je bila ponudba podjetja. Dema plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Predviden pričetek izvedbe del je takoj po odobritvi investicije s strani ministrstva, kar pomeni zelo kmalu.

Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.