Koronavirus in varstvo otrok: To so odgovori na najpogostejša vprašanja staršev

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, so pristojni pripravili kratke, poenostavljene odgovore. “Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo in pozivamo k medsebojni komunikaciji med delavci in delodajalci,” so zapisali.
Ali so počitnice v času pandemije višja sila in starši za ta čas lahko uveljavljajo nadomestilo?
Ne. V času šolskih počitnic (zaradi varstva šoloobveznih otrok) niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek. Šolske počitnice so bile vnaprej načrtovane v šolskem koledarju za leto 2019/20 in niso izpolnjeni vsi kriteriji višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost).

Ali zaprtje šol in vrtcev (izven šolskih počitnic) za starše otrok do 5. razreda osnovne šole lahko predstavlja višjo silo?
Da. Kljub temu, da se zaprtje šol imenuje podaljšane počitnice, je za starše otrok, za katere je treba zagotavljati varstvo, to višja sila.

V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?
To je mogoče v primerih, ko so vrtci in šole zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, in sicer za otroke do vključno 5 razreda osnovne šole, za katere starši ne morejo zagotoviti drugačnega varstva.

Ali so starši upravičeni do nadomestila za čas, ko doma varujejo otroke?
Da. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 zagotavlja pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove.

Ali država delodajalcu povrne ta sredstva?
Da. Država delodajalcu pokrije celoten znesek, do katerega je upravičen delavec (t.i. bruto I.).

Kaj je v primeru, da je vrtec odprt za izredne primere?
Vrtci so odprti na način in za izjeme, ki izhajajo iz vladnega odloka in sklepov županov. Za ostale starše se šteje, kot da vrtci niso odprti in dostopni, zato zanje velja sistem višje sile in pravica do odsotnosti in nadomestila.

Kakšne pravice imajo starši za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole oziroma tiste, za katere je treba zagotavljati varstvo, če se tudi za te otroke izvaja pouk na daljavo?
Za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, se šteje, da nastane obveznost varstva tudi pri šolanju na daljavo.

Ali delodajalec lahko od delavca zahteva, da za ta čas koristi letni dopust?
Delodajalec in delavec se tudi v tem primeru lahko dogovorita za izrabo letnega dopusta, enostransko odrejanje dopusta delavcu v ta namen pa ni dopustno.

Ali morda delavec delodajalca v naprej obvestiti, da bo zaradi varstva otrok odsoten?
Da. Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

Ali lahko delavec v času, ko varuje otroke zaradi višje sile opravlja tudi delo od doma?
Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka. Delavec, ki opravlja delo na domu, v tem času še vedno izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnega razmerja (takrat dela), le kraj opravljanja dela je drug (delo opravlja doma). Delavec takrat dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi

Ali si lahko starša varstvo otrok delita (tudi po dnevih)?
Da, lahko, primerno je, da v dogovoru z delodajalcem. Oba starša naenkrat ne moreta koristiti pravice do varstva otrok zaradi višje sile.

Kje delodajalec uveljavlja pravico?
Delodajalec povračilo uveljavlja na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega.