Korespondenčna seja: Občinski svetniki tudi za letošnje leto potrdili 1.500 evrov subvencije

Zaradi nujnosti zadeve – objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Lendava v letošnjem letu, je Občina Lendava minuli petek pripravila korespondenčno sejo, na kateri so občinski svetniki do včerajšnjega dne potrdili znesek subvencije za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, ki tudi v letošnjem letu znaša 1.500 evrov.
Občinski svet Občine Lendava soglaša s predlogom župana Občine, da se višina subvencije nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi v višini 1.500,00 EUR za posamezno malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Višina subvencije velja za leto 2021 in je enaka subvenciji iz prejšnjih let. Javni poziv za navedeno subvencioniranje za leto 2021 traja do 31.12.2021, v primeru, da sredstva proračunske postavke ne bodo zadostile za ugodno rešitev vseh vlog, občinski svet hkrati soglaša s prerazporeditvijo proračunskih sredstev za ta namen.

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, že od leta 2015 velja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežje. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice (nepropusten – vodotesen zbiralnik za odpadne vode). Slednji dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redna praznjenja in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja, oziroma izgraditi res velik zbiralnik, kar pa je cenovno precej neugodno.

Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine), ekonomičnosti izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 150 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje MKČN ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Občina Lendava je v zadnjih petih letih (2016 do 2020) podelila skupno 74 subvencij za nakup in vgradnjo MKČN do 50 PE, v skupni višini 111.000,00 EUR. Povprečna izkoriščenost zagotovljenih proračunskih sredstev za ta namen v obdobju 2016 – 2020, je bila 41,89 %. Pregled vgrajenih MKČN s strani prejemnikov subvencije po letih in realizacijo izkoriščenosti proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN prikazujemo v tabeli:

V letu 2021 je za subvencioniranje individualnih MKČN ter izgradnjo potencialnih skupnih MKČN v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 30.000,00 EUR na proračunski postavki 150023 – Gradnja in subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije prejšnjih let. V primeru, da navedena sredstva ne bodo zadoščala, bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.