Koren znova izgubil pravdo proti občini Dobrovnik

V minulem mesecu obdarovanj, decembru 2016, ko so pridne otroke in tudi odrasle obiskali trije prijazni in bradati možje, so se posebnega “darila” razveselili tudi v občini Dobrovnik. Prejeli so namreč sodbo, po kateri je Delovno sodišče v Mariboru, Oddelek v Murski Soboti, po okrožnemu sodniku svetniku Emilu Vučkiču. odločili da občini ni potrebno plačati zajeten znesek denarja, nekdanjemu direktorju (tajniku) občinske uprave Štefanu Korenu, doma iz Dobrovnika

Šlo je za individualni delovni spor Korena, ki je trenutno zaposlen kot podsekretar v Uradu generalne sekretarke Državnega zbora v Ljubljani, in njegovega nekdanjega delodajalca, Občine Dobrovnik, ki jo je zastopal odvetnik Daniel Katalinič, in sicer zaradi plačila odškodnine v znesku 34.000,00 EUR z obrestmi, kar naj bi znašalo skupaj kar 42 tisočakov.

In po dobrem desetletju, odkar je Koren bil v suspenzu na delovno mesto rajnika v omenjeni občinski upravi, na naroku za glavno obravnavo, ki je v navzočnosti tožnika Korena, župana občine Dobrovnik Marjana Kardinarja ter pooblaščenca, odvetnika Daniela Kataliniča, je 22. novembra 2016, prišlo do omenjene sodbe. Tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki se glasi: Tožena stranka Občina Dobrovnik je dolžna tožeči stranki Štefanu Korenu plačati znesek 34.000,00 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva vložitve te tožbe dalje v 15 dneh pod izvršbo. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega pravdnega postopka v 15 dneh, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti dalje, pod izvršbo, se zavrne, je povedal sodnik Vučkič, ki je prav tako odločil, da Koren mora sam kriti svoje stroške postopka.

V obrazložitvi je sodnik Emil Vučkič, med drugim zapisal, kako je Koren v vloženi tožbi navajal, da je bil v delovnem razmerju pri toženki, kjer je opravljal delo tajnika občinske uprave v času od 1.9.2004 do 5.9.2006, s tem da je bil od 27.2.2006 dalje v suspenzu. Kot tajnik občinske uprave je opozarjal župana Marjana Kardinarja in občinski svet, da je delo v občini nezakonito. To pa je hotel župan preprosto vse „pomesti pod preprogo“ in Korena utišati. Zato mu je začel nalagati časovno neizvedljive naloge in ga začel močno šikanirati. Takega pritiska ni več zdržal ter je 25.1.2006 odšel v bolniški stalež, v katerem je bil do 22.2.2006. Nadalje navaja, daje dne 15.2.2006 zasebni detektiv, na podlagi pooblastila župana, opravil ogled vseh elektronskih pošt zaposlenih na občini. To seje dogajalo v času njegove odsotnosti, ko je bil v bolniškem staležu. Vdor v njegov računalnik je ugotovil dne 27.2.2006, ko se je vrnill v službo in želel preko svojega gesla vstopiti v računalnik. S takim ravnanjem je župan grobo posegel v njegovo zasebnost in s tem kršil njegovo ustavno varovano pravico. V konkretnem primeru toženka oziroma njen župan ni imel nikakršne privolitve tožnika, da lahko vpogleda v tožnikovo elektronsko pošto. Torej je ravnal nezakonito in samovoljno. Hkrati Koren poudarja, da mu ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi nihče pri toženki ni prepovedal, da službene e-pošte ne bi smel uporabljati za privatne zadeve. Župan je tudi po podani odpovedi še nadaljeval z blatenjem tožnika, saj je v januarju 2008 poslal občanom obvestilo, v katerem navaja, da bi moral tožnik, ko je bil še tajnik občinske uprave, po delovni dolžnosti poslati v potrditev Ministrstvu za gospodarstvo novo sprejete cene vodarine, vendar pa tega namenoma ali iz malomarnosti ni storil in je s tem spravil občino v prekršek. Te navedbe pa so popolna laž in za tožnika močno žaljive. Zaradi tega je zoper župana tudi vložil kazensko ovadbo zaradi obrekovanja.

Za telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem je Koren zahteval odškodnino v znesku 3.000,00 EUR. Nadalje je zahteval odškodnino iz naslova duševnih bolečin zaradi razžalitve dobrega imena in časti v znesku 16.000,00 EUR, kar naj bi mu pripadalo, ker je župan Kardinar pridobljene podatke iz elektronske pošte posredoval Občinskemu svetu in o tem obvestil novinarje. Trpel je tudi strah, saj je čutil tiščanje v prsih, ponoči ni spal, tlačile so ga nočne more in se je prekomerno potil, zato v tej zvezi zahteva odškodnino v znesku 5.000,00 EUR. Zahteval je tudi odškodnin iz naslova kršitev osebnostnih pravic v znesku 10.000,00 EUR, kar naj bi mu pripadalo, ker je župan nezakonito posegel v njegovo elektronsko pošto, s katero so se seznanili drugi, saj te ni uporabljal zgolj v službene namene. Naknadno je tožbeni zahtevek razširil in zahteval še odškodnino v znesku 8.000,00 EUR iz naslova ugotovljene nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Glede na navedeno je tako tožnik dejansko zahteval plačilo odškodnine v skupnem znesku 42.000,00 EUR.

Občina Dobrovnik je v odgovoru na tožbo navajala, da je tožbeni zahtevek neutemeljen tako po temelju, kot tudi po višini. Neresnične so trditve tožnika, da je kot tajnik občinske uprave nenehno opozarjal župana in občinski svet, da poslujeta nezakonito in, da je župan želel vse pomesti pod preprogo. Tožnik je povsem očitno imel določene interese, nezdružljive z interesi občine in njenih občanov, To se je najbolj izpostavilo ob priliki, ko je tožnik v času daljše županove odsotnosti, v svojo pisarno poklical zaposlene delavce v občinski upravi in jih postavil pred dejstvo, da se izjasnijo ali so za njega ali za župana, pri čemer se je večina zaposlenih, razen ene sodelavke, odstranila iz njegove pisarne in s tem demonstrativno izrazila svojo voljo, da ne bodo delovali proti zakonito izvoljenemu županu in občinskemu svetu. Župan tožnika nikoli ni šikaniral s tem, da bi mu nalagal domnevno časovno neizvedljive naloge, temveč je prav tožnik začel zlorabljati svoje pravice in pooblastila oziroma zavračati izpolnjevanje delovnih nalog. “Dne 25.1.2006 je tožnik odšel v bolniški stalež, vendar o tem ni obvestil niti župana, niti sekretarke občinske uprave. V bolniški stalež naj bi šel zaradi nevzdržnih razmer v službi in ne zaradi bolezni. Zaradi nujnih potreb izvajanja del, za katera je bil zadolžen tožnik, ga je župan pisno obvestil, da je potrebno vstopiti v njegovo pisarno in pridobiti vpogled v računalnik, na kar pa se tožnik ni odzval, Čeprav mu zdravstveno stanje tega ni onemogočalo. Župan je bil prisiljen imenovati posebno komisijo, ki je dne 15.2.2006 opravila kontrolni pregled računalnika, katerega je pri toženi stranki uporabljal tožnik. Ravnanje tožene stranke, na podlagi katerega je ugotovila, da je bilo delovanje tožnika v nasprotju z interesi tožene stranke, se je obravnavalo v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v delovnem sporu pred naslovnim sodiščem …,” so se zagovarjali na občini Dobrovnik.

Sodišče je v času postopka izvedlo številne dokaze, in nato, po skrbni presoji vsakega dokaza posebej ter nato vseh dokazov skupaj zaključilo, da zahtevek tožnika Korena ni utemeljen iz številnih dokazanih razlogov, ki jih je sodnik Vučkič, podrobno predstavil. S tem je Štefan Koren izgubil še eno pravdo zoper svojo občino, domačega župana, osnovno šolo ipd. In čeprav zadnja sodba ni pravnomočna, saj se Koren lahko pritoži, so na občini veseli, da so se “rešili še ene sodne zadeve, ki je trajala v nedogled.”