Konstitutivna seja uspešna, Robert Požonec nov predsednik sveta KKC. Direktor Halász meni, da gre za hude kršitve župana

Župan Občine Lendava, Janez Magyar, je včeraj ob 15.30 uri v prostorih nekdanje “Krone” sklical konstitutivno sejo sveta javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava, katere se je udeležilo osem od devetih članov sveta omenjenega zavoda, člani sveta pa so izvolili novega predsednika in podpredsednika. Predsednik je postal Robert Požonec, podpredsednik pa Atilla Pisnjak. Mandat članom sveta zavoda se izteče časovno enako, kot mandat občinskemu svetu. Po mnenju direktorja Halásza je sklic omenjene seje huda kršitev župana Občine Lendava Janeza Magyarja.
Zaradi že dalj časa trajajoče problematike v delovanju sveta zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava in zaradi nepotrjenih mandatov članov, so bila meseca februarja izvedena imenovanja novih članov sveta zavoda in sicer Robert Požonec in Eva Tivadar kot predstavnika uporabnikov, Andrej Matjašec, Eva Šabjan, Igor Kulčar in Lili Kepe Kocon kot predstavniki ustanovitelja ter Istvan Štefan Varga in Atilla Pisnjak kot predstavnika soustanovitelja. Predstavnik zaposlenih za novi mandat kljub pozivu župana občine Lendava z dne 24.2.2021 ni bil imenovan. “Ustanovitelj zavoda meni, da je v dani situaciji edinci možna rešitev ponovno konstituiranje sveta zavoda in s tem omogočitev novega začetka delovanja sveta zavoda po veljavni zakonodaji in aktih zavoda. Imenovanih je 8 novih od 9 članov sveta, kar predstavlja več kot polovico članov sveta in izpolnitev pogoja za novo konstituiranje sveta. Potrditev mandata novoimenovanemu članu sveta kot predstavniku zaposlenih pa bo izvedenci po zaključenem postopku imenovanja tega člana,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Kot so še sporočili iz Občine Lendava, je “v izogib že večkrat navedeni in vsem dobro znani situaciji v svetu zavoda potrebno čim prej zagotoviti pogoje za zakonito delovanje sveta zavoda, zato je konstituiranje sveta z potrditvijo mandatov novih članov nujno potrebno in upravičeno. Svet zavoda ima zelo pomembno funkcijo pri upravljanju in poslovanju zavoda, precej nalog in obveznosti zavodu določa tudi veljavna zakonodaja, zato lahko svet svoje naloge opravlja le v konstruktivnem duhu in s potrjenimi mandati članov sveta,” so še zapisali in dodali, da je “dne 5.3.2021 bil direktor zavoda po izvedenih imenovanjih novih članov sveta zaprošen za sklic konstitutivne seje sveta, ki v roku 30 dni v skladu z drugim odstavkom 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ni bila sklicana. Zato je ob smiselni uporabi osmega odstavka 18. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda podana podlaga za sklic seje sveta zavoda s strani župana občine.”

Težave pri delovanju sveta omenjenega zavoda so pripeljale celo tako daleč, da Finančni načrt in program dela za leto 2021 nista bila sprejeta, zatorej ustanovitelj ni imel zakonske podlage dati zaprošenega soglasja omenjenima dokumentoma. 

Pravni zastopnik javnega zavoda KKC, Center za pravno pomoč iz Celja, v dopisu Občini Lendava iz začetka marca trdi, da “v konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji za sklic konstitutivne seje sveta javnega zavoda” ter, da “je bil svet zavoda KKC Lendava konstituiran za mandatno obdobje petih let /…/ pri čemer za predhodno prenehanje sveta zavoda ni nobene pravne podlage. Pravna podlaga za t.i. predčasno konstituiranje sveta zavoda tudi ne more biti 19. člen Odloka in 18. člen Statuta Občine Lendava, kot to navaja občina ustanoviteljica v svojih dopisih, gradivih, sklepih.” Ti so zapisali še, da bi “izpolnitev vaše prošnje (sklic konstitutivne seje), za našo stranko pomenilo protipravno dejanje oziroma z drugimi besedami, s takšnimi dopisi (prošnjami) silite našo stranko k nezakonitemu oziroma protipravnemu ravnanju. Vsled vsemu navedenemu, naša stranka ne more izvršiti volje občine ustanoviteljice po sklicu konstitutivne seje, saj za tovrstno ravnanje ne obstaja nikakršna pravna in dejanska podlaga.”

Halász meni, da se je župan lotil “discipliniranja direktorja KKC Lendava …”

Po mnenju direktorja javnega zavoda KKC Lendava, Alberta Halásza, je sklic konstitutivne seje sveta zavoda KKC Lendava huda kršitev župana. “Po zaenkrat neuspelem poskusu združevanja javnih zavodov, s čimer bi si jih župan podredil in se rešil dosedanjih direktorjev in svetov zavodov, se je sedaj lotil discipliniranja direktorja KKC Lendava, ki ga je najprej napeljeval na protipravna dejanja,” je zapisal in dodal da “župan s svojimi dejanji krši veljavne predpise, ki se nanašajo na delovanje samostojne osebe javnega prava KKC Lendava in grobo posega v delovanje javnega zavoda, s čimer zavodu povzroča ogromno škodo. Tudi nedavni odpoklic štirih članov v svetu zavoda, predstavnikov ustanovitelja je bil nelegitimen, enako imenovanje dveh predstavnikov uporabnikov, saj razlogi za odpoklic po odloku o ustanovitvi niso bili podani. Ponovno imenovanje treh odpoklicanih članov z danes na jutri v svet zavoda pa je primer kazanja moči in manipulacija večine članov občinskega sveta in norčevanje iz pravnega reda. /…/ Župan Janez Magyar je bil več krat opozorjen na to, da sklic konstitutivne seje pred potekom mandata trenutnega sveta ni zakonit. Res pa je, da nekateri člani, predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja že dlje časa onemogočajo delo sveta zavoda z neudeležbo na sejah in glasovanji a priori proti predlaganim sklepom in s tem onemogočajo delo zavoda, povzročajo zavodu škodo.”

Robert Požonec: “Počutim se kot gasilec pri požaru”

“Počutim se, kot gasilec pri požaru. Predsednika smo pač morali izbrati in sem prvi med enakimi. Ne počutim se nič posebnega. Ponujali smo pozicijo tudi drugim, ki so se ali bali izziva ali imeli pomisleke. Če bomo tako razmišljali naprej, koraka v smeri uspeha ne bo. Srčno upam, da ga bomo s skupnimi močmi uspeli doseči,” je bil kratek, a jedrnat Požonec.

Novi svet zavoda je sicer sprejel že prvi sklep in sicer, da se vodstvu KKC Lendava naloži izračun možnih izplačil dodatkov za delo v rizičnih pogojih (Covid-19) in da se ga v roku petih dni posreduje na Občino Lendava. Zaposleni v javnem zavodu KKC namreč omenjenih dodatkov še niso prejeli. O tem bomo podrobneje poročali jutri …